• darkblurbg

Lid worden

Via het formulier op deze pagina kunt u zich aanmelden als lid van de VvOB. De contributie bedraagt € 100 per kalenderjaar, over te maken op rekeningnummer NL97TRIO0320230600 t.n.v. VvOB.

Waarom lid worden?

De VvOB spant zich in voor goede arbeidsvoorwaarden en een adequate rechtspositie voor bestuurders in het PO en VO. En voor een helder professionaliseringskader. Uw lidmaatschap is van groot belang voor een krachtige belangenbehartiging van de arbeidsvoorwaarden van de bestuurders en voor een verdere professionalisering van de beroepsgroep.

N.B.
De leden van de VvOB zijn de bestuurders persoonlijk, niet de rechtspersoon waarvan de bestuurder deel uitmaakt. Het gaat dus om een persoonlijk lidmaatschap (zie artikel 5 van de Statuten).

 

INSCHRIJFFORMULIER VERENIGING VOOR ONDERWIJSBESTUURDERS

Ondergetekende verzoekt het bestuur van de Vereniging voor Onderwijsbestuurders hem/haar als lid in te schrijven. Hij/zij verklaart in te stemmen met het doel en de missie van de vereniging.

 1. De Vereniging voor Onderwijsbestuurders heeft ten doel:
  1. de behartiging van de collectieve belangen van haar leden;
  2. de behartiging van de belangen van het primair en voortgezet onderwijs de maatschappelijke kinderopvang en de combinaties daarvan - al dan niet in IKC’s - daaronder begrepen en de MBO-instellingen;
  3. het bieden van een infrastructuur voor professionalisering van bestuurders naast de individuele belangenbehartiging van de leden op arbeidsrechtelijk vlak, juridische ondersteuning en governance aspecten.
 1. De Vereniging voor Onderwijsbestuurders tracht dit doel onder meer te bereiken door:
  1. het organiseren van allen die lid kunnen zijn en het doel van de vereniging onderschrijven;
  2. het bepleiten van belangen zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel bij allen die invloed kunnen hebben op beslissingen die deze belangen betreffen;
  3. het onderhandelen over en aangaan van collectieve arbeidsovereenkomsten met organisaties van werkgevers, daaronder ook begrepen organisaties die de belangen van de interne toezichthouders in het onderwijs en de maatschappelijke kinderopvang vertegenwoordigen, alsmede het onderhandelen over en het aangaan en treffen van hieraan verwante collectieve afspraken en regelingen met het Rijk of derden, alsmede alle overige wettige middelen die ter bevordering van de doelstelling van de vereniging dienstig kunnen zijn.

De contributie bedraagt € 100 per jaar over te maken op rekening nummer NL97TRIOo320230600 t.n.v. de VvOB.

Ondergetekende verklaart hierbij tevens dat hij/zij akkoord gaat met het gebruiken van zijn/haar contactgegevens ten behoeve van de interne communicatie binnen de vereniging.