• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Start accreditatieorganisatie gepland voor 1 januari 2025

Start accreditatieorganisatie gepland voor 1 januari 2025

Na de tweede pilot komt de invoering van het accreditatiesysteem voor onderwijsbestuurders snel dichterbij. Na besluitvorming in de ALV’s van de VvOB, PO-Raad en VO-raad is het nu tijd om de accreditatieorganisatie te gaan inrichten. Als alles volgens plan verloopt, kan de organisatie op 1 januari 2025 van start en beginnen de accreditatietrajecten in de eerste helft van 2025. Bestuurslid accreditatie bij de VvOB Arn Bressers: “Dit is een mijlpaal voor de VvOB. Sinds de oprichting in 2020 heeft onze vereniging zich hard gemaakt voor accreditatie van onderwijsbestuurders. Via dit stelsel kunnen bestuurders hun professionele ontwikkeling laten toetsen en laten zien dat zij hun vak goed uitoefenen.”

Accreditatie: zeggen wat je doet en doen wat je zegt

Accreditatie: zeggen wat je doet en doen wat je zegt

De tweede pilot voor de accreditatie van onderwijsbestuurders is achter de rug. Tijd om terug te blikken op het proces met auditor Liesbeth Schöningh. Wat zijn haar bevindingen? “Een auditor heeft ruimte nodig voor een eigen invulling, maar wel binnen duidelijke kaders.”

Accreditatie: het goede voorbeeld geven

Accreditatie: het goede voorbeeld geven

Aan de pilot voor het accreditatiestelsel deden in totaal 30 onderwijsbestuurders mee. Wat zijn hun ervaringen? Bestuurder Hans van Beekum heeft zijn eigen rol scherp op zijn netvlies: “Een bestuurder moet ondernemend zijn en dienstbaar aan de professionals in zijn onderwijsorganisatie.”

Oprichting accreditatiebureau in najaar 2024

Oprichting accreditatiebureau in najaar 2024

Na de tweede pilot komt de invoering van het accreditatiesysteem voor onderwijsbestuurders snel dichterbij. Na ledenraadplegingen bij VvOB, PO Raad en VO Raad is het nu tijd om de accreditatieorganisatie te gaan inrichten. Als alles volgens plan verloopt kan het bureau dit najaar van start en beginnen de accreditatietrajecten in de eerste helft van 2025. Bestuurslid accreditatie bij de VvOB Arn Bressers: “Dit is een mijlpaal voor de VvOB. Sinds de oprichting in 2020 heeft onze vereniging zich hard gemaakt voor accreditatie van onderwijsbestuurders. Via dit stelsel kunnen bestuurders hun professionele ontwikkeling laten toetsen en laten zien dat zij hun vak goed uitoefenen.”

‘Laten zien wat goed onderwijsbestuur is, daar ligt een taak voor ons als VvOB’

‘Laten zien wat goed onderwijsbestuur is, daar ligt een taak voor ons als VvOB’

‘Laten zien wat goed onderwijsbestuur is, daar ligt een taak voor ons als VvOB’ Dirk van der Bijl is bestuurder bij H3O in Dordrecht en sinds de ALV officieel bestuurslid van de VvOB. “We hebben een ongrijpbaar vak als onderwijsbestuurders. Het is goed dat er een club is die specifiek voor deze doelgroep opkomt.” Dat hij zich nu bestuurslid van de VvOB mag noemen, vindt hij een eer en een uitdaging. “Ik vind het mooi als veel dingen bij elkaar komen: er moet wat te puzzelen zijn.”

Samen de VvOB verder professionaliseren

Samen de VvOB verder professionaliseren

Margareth Runderkamp praatte ons op de ALV, samen met Arn Bressers en Herbert Griffioen, bij over de toekomst en professionalisering van de VvOB. Zo is de taakverdeling tussen bestuur en ondersteuners onder de loep genomen, is de selectieprocedure voor bestuursleden aangescherpt en is de werving van een nieuwe voorzitter in gang gezet.

Afscheid van een verbindend en benaderbaar boegbeeld

Afscheid van een verbindend en benaderbaar boegbeeld

Na vier jaar als voorzitter nam Herbert Griffioen afscheid tijdens onze ALV op vrijdag 19 april. Ook Diane Middelkoop trad bij afwezigheid formeel af; haar zetten we in het najaar in het zonnetje. Waarnemend voorzitter Margareth Runderkamp sprak mooie persoonlijke woorden tot Herbert en liet ons kennismaken met een voor velen onbekende kant van hem: die van enthousiast vogelaar. Oud-bestuurslid Willem de Vos verzorgde een welverdiend en verrassend muzikaal slotwoord.

Akkoord over nieuwe cao voor bestuurders FO

Akkoord over nieuwe cao voor bestuurders FO

De VTOI-NVTK en de Vereniging voor Onderwijsbestuurders (VvOB) hebben op 10 april een onderhandelaarsakkoord bereikt over de cao voor bestuurders in het funderend onderwijs - primair onderwijs (PO) en voortgezet onderwijs (VO) - voor 2024. Inleiding De cao-partijen hebben geconstateerd dat er door de verschillende ontwikkelingen in de reguliere cao’s in het funderend onderwijs – CAO PO en CAO VO – een disbalans is ontstaan in het loongebouw voor bestuurders in het funderend onderwijs. Meer specifiek geduid, vinden de belangrijkste ontwikkelingen hun oorsprong in: het gelijktrekken van de…

Lean en mean: verdere professionalisering van de VvOB

Lean en mean: verdere professionalisering van de VvOB

Tijdens de ledenvergadering in november 2023 hebben we met elkaar gesproken over het verder professionaliseren en toekomstbestendig maken van onze vereniging. Leden gaven het bestuur mee dat de organisatie lean en mean moet blijven. In die lijn heeft het bestuur een aantal stappen gezet.

Keynote-spreker Pieter Wijnsma op ALV 19 april

Keynote-spreker Pieter Wijnsma op ALV 19 april

Op vrijdag 19 april is het weer tijd voor onze halfjaarlijkse ledenbijeenkomst, met als keynote-spreker dit keer Pieter Wijnsma. Van origine is Pieter psycholoog. Zijn interesse gaat uit naar het persoonlijk functioneren van mensen in de top van organisaties, in het licht van de maatschappelijke context waarin zij acteren. Eind 2019 promoveerde hij op de ethiek van het besturen. Pieter heeft jarenlange ervaring in management- en bestuursfuncties in de gezondheidszorg en heeft uiteenlopende groepen bestuurders geschoold, gecoacht en begeleid. Boeken van zijn hand zijn ‘De Goede Bestuurder. Dienstbaar en Zorgzaam’ en ‘Onvrijwillig. Lessen uit het gedwongen vertrek van bestuurders’, dat hij schreef met Hildegard Pelzer en Monika Milz.

Paul Zevenbergen: ‘Als je kwaliteit vraagt aan je leerlingen, dan toch zeker ook aan jezelf?’

Paul Zevenbergen: ‘Als je kwaliteit vraagt aan je leerlingen, dan toch zeker ook aan jezelf?’

Interim-bestuurder Paul Zevenbergen is kwartiermaker voor het accreditatiestelsel voor onderwijsbestuurders. Samen met projectleider Carla Grootjen maakt hij zich sterk voor een gedegen accreditatietraject. Ze bereiden zich voor op de tweede proefronde. Paul: “Alles overziend kan ik zeggen dat we, dat is de sector funderend onderwijs, echt iets moois in handen hebben; een instrument waarmee we laten zien hoe serieus we het onderwijsbestuur nemen.”

Overgrote meerderheid VvOB stemt in met beroepsprofiel

Overgrote meerderheid VvOB stemt in met beroepsprofiel

De overgrote meerderheid van de VvOB-leden stemt in met het beroepsprofiel voor bestuurders in het funderend onderwijs. In totaal lieten 136 leden hun stem horen. 5 van hen stemden tegen, 131 voor. Daarmee stemt 96% van de stemmers in met het beroepsprofiel. Bij het uitschrijven van de stemming op 22 februari gaf het bestuur aan dat niet-stemmers onder de instemmers gerekend worden, maar ook zonder hen is de uitslag duidelijk. De uitslag is in lijn met de stemrondes bij PO Raad en VO Raad. Met het organiseren van deze stemming komt het bestuur van de VvOB tegemoet aan de wens van leden om ook via de VvOB een stemming te houden. Het beroepsprofiel wordt om de drie jaar opnieuw bezien en mogelijk herzien.

Steun voor beroepsprofiel, tweede proef accreditatie op komst

Steun voor beroepsprofiel, tweede proef accreditatie op komst

Na de ledenvergaderingen van de raden en de VvOB in november 2023, waar het beroepsprofiel onderwerp van bespreking was, zijn de ontwikkelingen rond het accreditatiestelsel in een stevig tempo doorgegaan. De ledenvergaderingen van beide raden zijn akkoord gegaan met het profiel. In de ledenvergadering van de VvOB wees een peiling uit dat de leden zich voor gemiddeld 80% herkennen in het profiel, hiervoor is deze maand een digitale stemming gehouden. Na het afronden van de pilot is een tweede proef voor het accreditatiestelsel in voorbereiding, bedoeld om het systeem verder te finetunen.

Tekst Cao Bestuurders Funderend Onderwijs 2023

Tekst Cao Bestuurders Funderend Onderwijs 2023

De volledige tekst van de Cao Bestuurders Funderend Onderwijs 2023 is heden gepubliceerd op onze website. De tekst vindt u hier.De belangrijkste wijzigingen in de cao-tekst zijn, naast de algemene verhoging van 3,2% en de looptijd van 1 maart 2023 tot 1 maart 2024, de technische aanpassingen van het overgangsrecht. Een overgangsrecht waarmee bedoeld is, en zo ook is opgenomen in de cao, aan te sluiten bij de tekst en toelichting van de WNT. Dat resulteert in: • verduidelijking van het overgangsrecht en deels een reparatie voor bestuurders die per 1 januari 2022 onder het overgangsrecht zijn ko…

Column: Bestuurders-cao, hoezo?

Column: Bestuurders-cao, hoezo?

"Een kenmerk van mantra’s is dat ze voortdurend herhaald worden. De meest beroemde is wel die van de Romeinse senator Cato Maior: ‘Censeo ceterum Carthaginem delendam esse.’ ‘Overigens ben ik van mening dat Carthago verwoest moet worden.’ Over de cao voor onderwijsbestuurders gaat ook zo’n mantra rond, bij volksvertegenwoordigers, schrijvers van partijprogramma’s en columnisten: ‘Overigens ben ik van mening dat onderwijsbestuurders moeten worden ondergebracht in de reguliere cao.’" Aldus Willem de Vos in zijn nieuwste column.

Joke Snippe van SCOH: Zo blijf ik professioneel

Joke Snippe van SCOH: Zo blijf ik professioneel

Een bestuurder van de inhoud, die graag ‘heerlijk mag bomen over onderwijs’. Dat is Joke Snippe, lid van het College van Bestuur van Stichting Christelijk Onderwijs Haaglanden (SCOH). “Ik vind het iedere dag weer een voorrecht om een bijdrage te mogen leveren aan de ontwikkeling van kinderen.”

Wat er werkelijk toe doet. Inspiratie voor bestuurders van René Weijers

Wat er werkelijk toe doet. Inspiratie voor bestuurders van René Weijers

Bestuursadviseur René Weijers is al 35 jaar gefascineerd door leiderschap en de rol van bestuurders. Tijdens de ALV van de VvOB inspireerde hij de leden door in te gaan op de fascinerende en uitdagende aspecten van het vak van bestuurder. En op de vraag wat goed bestuur inhoudt. “De beste bestuurders brengen bekwaamheid en morele verstandigheid bij elkaar.”

Ontwikkelingsgerichte accreditatie van bestuurders: wat vinden onze leden?

Ontwikkelingsgerichte accreditatie van bestuurders: wat vinden onze leden?

Tijdens onze ALV hebben we met de leden gesproken over het accreditatiestelsel voor onderwijsbestuurders en het bijbehorende beroepsprofiel. In de notitie ‘De VvOB accelereert’ heeft het bestuur een voorstel gedaan voor de organisatie van het accreditatiestelsel. De accreditatie is hierin nadrukkelijk ontwikkelingsgericht: deze draagt systematisch bij aan de professionele ontwikkeling van bestuurders. En daarmee dus aan de kwaliteit van (passend) onderwijs en kinderopvang. Onze leden spraken zich door te stemmen uit over dit onderwerp en zijn het in meerderheid eens met de voorstellen van het bestuur.

Met elkaar naar een toekomstbestendige VvOB

Met elkaar naar een toekomstbestendige VvOB

Na bijna vier jaar VvOB hebben we veel bereikt. We hebben een plaats veroverd onder bestuurders in het funderend onderwijs, het ledenaantal neemt wekelijks toe en we staan op professioneel goede voet met samenwerkingspartners binnen en buiten het onderwijs. Het is tijd voor evaluatie: wat hebben we bereikt, waar staan we nu en nog belangrijker: waar willen we naartoe? Om de volgende fase in te gaan heeft het bestuur een aanzet gedaan met de notitie ‘De VvOB accelereert’. Daarover is in de afgelopen ledenvergadering van gedachten gewisseld met de leden, die in ruime meerderheid ondersteuning gaven aan de voorgestelde koers.

Column: Accreditatie, dat werd tijd!

Column:  Accreditatie, dat werd tijd!

Hoe vaak heb jij gezegd dat je iets jaren eerder had moeten doen? Van baan veranderen, verhuizen, gehoorapparaten laten aanmeten, een camper aanschaffen, lid worden van een koor, (stoppen met) je haar verven?

Contributie 2023

Contributie 2023

Nog niet alle leden hebben de contributie voor 2023 betaald. De leden die dit betreft hebben daarover kort geleden een mail ontvangen. We verzoeken hen om het bedrag per ommegaande over te maken. Bedankt!

Onderwijsraad: de spijker op z’n kop (1)

Onderwijsraad: de spijker op z’n kop (1)

Het advies van de Onderwijsraad ‘Een duidelijke positie voor schoolbesturen’ slaat de spijker op z’n kop. De sturing vanuit de overheid richting scholen en schoolbesturen is inconsistent en gebeurt te veel op microniveau. Dat maakt het moeilijk voor schoolbesturen om aan de verantwoordelijkheden te voldoen. Als Vereniging van Onderwijsbestuurders (VvOB) ervaren wij dit dagelijks. Op onze website lees je de reactie van het bestuur van de VvOB op het advies, en een column van Willem de Vos.

Vergroot je netwerk via de VvOB

Vergroot je netwerk via de VvOB

Via de VvOB kom je in contact met een groot netwerk van professionele, ambitieuze onderwijsbestuurders die elkaar graag helpen. Er zijn talloze collega’s die met je van gedachten kunnen wisselen over zaken waarover je niet of lastiger praat met iemand uit je eigen organisatie. Bij de VvOB zijn we elkaars vraagbaak en trekken we samen op als iemand daar behoefte aan heeft. Dankzij de grote diversiteit aan leden is er altijd wel een lid waarmee je een match vormt. Je kunt iemand zoeken op een van onze ledenbijeenkomsten, maar je kunt het bestuur ook een mail sturen. Onlangs ontvingen wij de vraa…

Veel nieuwe leden, wie maak jij lid?

Veel nieuwe leden, wie maak jij lid?

De VvOB heeft de afgelopen periode een groot aantal nieuwe leden mogen verwelkomen. Sinds het begin van de zomer meldden zich zeker 25 nieuwe leden aan. Tegelijkertijd zijn er flink wat leden vertrokken omdat zij met pensioen gingen. Daardoor blijft het ledenaantal gelijk met ruim 400 leden. Om onze kracht te vergroten is het van belang dat de VvOB groeit. Daarom vragen we al onze leden: benader je collega-bestuurders in onderwijsgroep, gemeente en regio en wijs hen op de voordelen van het lidmaatschap. Als je iemand benadert, kun je diegene het boekje ‘Wie is hier nou de baas?!’ geven. Op de…

Leden stemmen in met nieuw cao-akkoord

Leden stemmen in met nieuw cao-akkoord

Een overgrote meerderheid van de VvOB-leden heeft ingestemd met het bereikte cao-onderhandelaarsakkoord over een nieuwe cao Bestuurders Funderend Onderwijs. Dat is het resultaat van de gehouden ledenraadpleging. Twaalf leden zijn niet akkoord gegaan. De overige leden, zo’n 97%, zijn positief over wat de cao-delegatie heeft bereikt. Leden die tegen stemden geven in meerderheid aan dat zij dit doen vanwege het feit dat de loonstijging minder is dan die in het onlangs bereikte cao-akkoord voor het overig personeel in het PO en VO. Zij hebben hierop een toelichting ontvangen, die wij in het vervolg van dit bericht met alle leden delen.

Frits Hoekstra: ‘Accreditatie zegt iets over de volwassenheid van onze beroepsgroep’

Frits Hoekstra: ‘Accreditatie zegt iets over de volwassenheid van onze beroepsgroep’

Nu de pilot van het accreditatiestelsel dit najaar van start is gegaan, is er werk aan de winkel voor de ontwikkelgroep. Deze groep kijkt en denkt mee over manieren om de accreditatie verder te ontwikkelen en verbeteren, en bouwt mee aan draagvlak. Frits Hoekstra, voorzitter van het College van Bestuur van SCOPE scholengroep in Alphen aan den Rijn, is een van de leden van de ontwikkelgroep. ‘Dat wij aan onze eigen accreditatie werken zegt iets over de volwassenheid van de beroepsgroep.’

Dorien Sommers: ‘Van alleen complimentjes groei je niet’

Dorien Sommers: ‘Van alleen complimentjes groei je niet’

Dorien Sommers is bestuurder bij Dynamiek Scholengroep, een bestuur met 17 PO-scholen in de gemeenten Horst aan de Maas en Venray. Ze is een van de deelnemers aan de pilot voor het accreditatiestelsel. “De feedbackgesprekken gaven mij belangrijke inzichten en de auditoren hielpen mij om nog een laag dieper te gaan. Het proces geeft me beter zicht op mijn ontwikkeldoelen en welke activiteiten ik daarom de hoogste prioriteit moet geven. Ik zou willen dat alle onderwijsbestuurders dit zichzelf gunnen.”

Deelnemers positief over pilot accreditatie

Deelnemers positief over pilot accreditatie

Elf bestuurders in het primair en voortgezet onderwijs hebben zich in de afgelopen periode laten accrediteren. Volgens de eerste reacties en bevindingen is de pilot van het accreditatiestelsel een succes, meldt projectleider Carla Grootjen. “De deelnemers zijn zonder meer positief. Ze geven aan dat dit traject hen helpt om een nog betere bestuurder te worden. Dat is precies een van onze doelen.” Het accreditatiestelsel is een initiatief van de VvOB, we ontwikkelen dit in nauwe samenwerking met de sectorraden.

Keynote-spreker René Weijers op ALV 10 november

Keynote-spreker René Weijers op ALV 10 november

Op vrijdag 10 november houden we onze halfjaarlijkse ledenbijeenkomst. Dit keer is René Weijers onze keynote-spreker. René is bestuursadviseur, begeleidt al meer dan 35 jaar bestuurders in onder andere het onderwijs en is bekend van het boek ‘Wat er werkelijk toe doet, inspiratie voor leiders’. “Een goede bestuurder toont juist in lastige omstandigheden leiderschap en creëert een sfeer waarin mensen zich uitgenodigd voelen om gezamenlijk de uitdagingen in het onderwijs aan te gaan”, aldus René. Veel leden reageerden positief op de komst van René en meldden zich aan. Nog niet aangemeld? Dit kan…

De toekomst van de VvOB: professioneel organiseren en verankeren

De toekomst van de VvOB: professioneel organiseren en verankeren

De VvOB heeft als jonge vereniging een plaats veroverd onder bestuurders in het funderend onderwijs en staat op professioneel goede voet met de VTOI-NVTK en de sectorraden. Het ledenaantal is exponentieel gegroeid en de verwachting is dat dit zich verder door zal zetten. Om de bereikte positie te behouden en uit te bouwen, is ontwikkeling naar een meer professioneel georganiseerde vereniging nodig. Het bestuur werkt aan een notitie waarin we de richting beschrijven die het bestuur voorstelt. De notitie besteedt aandacht aan continuïteit van het bestuur, uitbreiden van de ondersteuning aan het bestuur en de vereniging (administratief, secretarieel, cao-technisch, juridisch, communicatief, beleidsmatig), meer stabiele en continue inzet, o.a. rond cao-onderhandelingen en accreditatie-organisatie, en als gevolg hiervan contributieverhoging. De leden ontvangen deze notitie begin november. Tijdens de ALV op 10 november wisselen we hier met elkaar van gedachten over. Leden die niet aanwezig zijn op de ALV, kunnen via e-mail reageren.

Onderwijsraad: de spijker op z’n kop

Onderwijsraad: de spijker op z’n kop

Het advies van de Onderwijsraad ‘Een duidelijke positie voor schoolbesturen’ slaat de spijker op z’n kop. De sturing vanuit de overheid richting scholen en schoolbesturen is inconsistent en gebeurt te veel op microniveau. Dat maakt het moeilijk voor schoolbesturen om aan de verantwoordelijkheden te voldoen. Als Vereniging van Onderwijsbestuurders (VvOB) ervaren wij dit dagelijks.

Lid worden

Lid worden

Ben je bestuurder in het PO, VO, speciaal onderwijs of een samenwerkingsverband Sluit je dan bij ons aan. Als leden van de VvOB werken we samen aan onze professionele ontwikkeling. We spannen ons in voor belangenbehartiging en goede arbeidsvoorwaarden. Samen vormen we een groot netwerk waar altijd een sparringpartner beschikbaar is. Meer informatie over onze vereniging is te vinden op www.vvob.nl. Klik hier om je aan te melden als lid. Van harte welkom!

Data ledenbijeenkomsten 2023-2024

Data ledenbijeenkomsten 2023-2024

In het nieuwe schooljaar zal de VvOB zoals gebruikelijk weer twee ledenvergaderingen houden. Beide vergaderingen worden gehouden in Mariënhof in Amersfoort. Daar hielden we ook de eerste fysieke ALV van de VvOB, in het najaar van 2021. Die locatie is velen goed bevallen, vandaar dat we er nu naar terugkeren. We kijken ernaar uit jullie te ontmoeten. De eerstvolgende ALV heeft plaats op 10 november in Mariënhof in Amersfoort. Spreker is René Weijers, adviseur en begeleider van bestuurders en bekend van het boek ‘Wat er werkelijk toe doet’. Via de knop ‘lees meer’ vind je het exacte programma m…

VvOB tabee! – afscheidscolumn bestuurslid Willem de Vos

VvOB tabee! – afscheidscolumn bestuurslid Willem de Vos

Willem de Vos stopt met ingang van 31 juli als rector-bestuurder. Daarmee houdt ook zijn bestuurswerk voor de VvOB op. Het bestuur dankt Willem hartelijk voor zijn inspanningen en zal hem node missen. Willem neemt afscheid, hoe kan het ook anders: via een column. Lid worden van een vakbond zat er niet toen ik leraar werd. Alleen al omdat ik het niet kon betalen, toen ik begon als leraar in schaal 7.0. Bovendien vond ik als jonge hond en na-hosser dat Nederlands Genootschap van Leraren maar een fossielenclub. Toen ik rector was geworden (met een salaris in schaal 9!) ben ik wel eens bij een bijeenkomst van CNV schoolleiders geweest, maar die bonden hadden zo slecht voor ons gezorgd dat ik er niet over piekerde om lid te worden.

Nieuwe bestuursleden gezocht: PO en VO

Nieuwe bestuursleden gezocht: PO en VO

Ben je lid van de VvOB, werk je als bestuurder in het PO of VO en wil je je inzetten voor belangenbehartiging en professionalisering van je collega-bestuurders? Solliciteer dan als bestuurslid van de VvOB. De VvOB zoekt op korte termijn een bestuurslid VO in verband met het vertrek van Willem de Vos (zie zijn afscheidscolumn hieronder). Ook als je op de langere termijn interesse hebt om als PO- of VO-bestuurder toe te treden tot het bestuur, ontvangen we je reactie graag. In verband met de aftreedtermijn van een aantal bestuursleden in het komende schooljaar willen we een bestand aanleggen van geïnteresseerde kandidaat-bestuursleden.

Impressie van de VvOB-ontmoeting over beroepsprofiel en accreditatie

Impressie van de VvOB-ontmoeting over beroepsprofiel en accreditatie

Zo’n 16 leden schoven op 19 juni aan bij de online-ontmoeting van de VvOB over het accreditatiestelsel en beroepsprofiel. Eerder hadden ook de VO- en PO-raad hun leden geraadpleegd tijdens ledenvergaderingen. Het doel was om ideeën, opmerkingen, vragen en suggesties te verzamelen met het oog op het vervolg van de route via beroepsprofiel naar accreditatie. Hieronder delen we enkele genoemde vragen en aandachtspunten.

Pilot accreditatiestelsel in september van start

Pilot accreditatiestelsel in september van start

De voorbereidingen op het van start gaan van het accreditatiestelsel voor onderwijsbestuurders verlopen positief. In september begint de pilot, waaraan elf bestuurders deelnemen. Zij zullen de eerste versie van het accreditatietraject doorlopen. Op basis van de ervaringen in de pilot stellen we het traject of de onderliggende documenten bij.

Vervolgstap beroepsprofiel en accreditatie

Vervolgstap beroepsprofiel en accreditatie

Op 1 juni 2023 staat het thema ‘beroepsprofiel en accreditatie voor bestuurders’ op de agenda van de ledenvergadering van de VO-raad; op 8 juni op die van de PO-raad. Het draait om het verzamelen van reacties op de huidige versies, niet om besluiten.Omdat het initiatief van deze operatie bij de VvOB ligt, laat het bestuur weten dat wij deze stappen, om veel bestuurders zich te laten uitspreken over wat er nu ligt, toejuichen. Meer dan ooit is het nu van belang dat wij als bestuurders zelf bereid zijn te laten zien dat we kritisch zin op ons eigen functioneren en elke dag reflecteren en leren…

Update over de cao-ontwikkelingen

Update over de cao-ontwikkelingen

Achter de schermen wordt gewerkt aan een nieuwe cao voor onderwijsbestuurders. De veranderingen zullen minder ingrijpend zijn dan in de versie van 2022, de eerste gezamenlijke cao voor bestuurders in het PO en VO. Tijdens de afgelopen ledenvergadering hebben vicevoorzitter Margareth Runderkamp en VvOB-adviseur Loek van Noort de leden bijgepraat. Het uitgangspunt van de VvOB is een cao die niet is dichtgetimmerd: er moet ruimte zijn voor het gesprek tussen bestuur en raad van toezicht, bijvoorbeeld over de beloning van bestuurders. Van het realiseren van één cao voor het gehele funderend onderw…

Hoe Bommel ons leert een goede leider te zijn

Hoe Bommel ons leert een goede leider te zijn

Olivier B. Bommel staat niet bekend als schoolvoorbeeld van een goede leider. Onterecht, liet leiderschapsexpert (en oud-VvOB-collega) Rolf Mulder ons zien tijdens de afgelopen ledenvergadering. Bommel beschikt namelijk over drie belangrijke eigenschappen van een goede leider. Allereerst wil hij de leiding nemen; een onderbelicht onderdeel van leiderschap in de managementliteratuur. Die drang om zijn stempel te drukken of waarde toe te voegen combineert hij met grootse doelstellingen - een tweede voorwaarde van goed leiderschap. Bommel denkt altijd in termen van ‘de mensheid redden’ en ‘de wer…

Arn Bressers treedt toe tot bestuur VvOB

Arn Bressers treedt toe tot  bestuur VvOB

Tijdens de ALV op vrijdag 14 april is Arn Bressers gepresenteerd als nieuw bestuurslid van de VvOB. Arn is voorzitter van het college van bestuur van Onderwijsgroep Oost-Brabant. Hij gaat zich met plezier inzetten voor verdere professionalisering van onze beroepsgroep. “We staan als bestuurders sterker als we samen optrekken en van elkaar leren. Ik heb er veel zin in om daar de komende tijd mijn bijdrage aan te leveren.” Meer weten over ons nieuwe bestuurslid? In dit artikel op vvob.nl stelt hij zich voor.

Kwartiermakers: Ontwikkeling mogelijk maken en jezelf toetsen

Kwartiermakers: Ontwikkeling mogelijk maken en jezelf toetsen

Carla Grootjen en Paul Zevenbergen gaven tijdens de ALV op 14 april een inkijkje in het proces rond professionalisering en accreditatie. Ze zijn door de VvOB benoemd tot kwartiermakers voor het accreditatiestelsel. Graag vertellen ze iets meer over hun professionele achtergrond, en wat hen drijft om zich in te zetten als kwartiermaker accreditatie.

Kwartiermakers bereiden start accreditatiestelsel voor

Kwartiermakers bereiden start accreditatiestelsel voor

De zorgsector werkt al zo’n zes jaar met een goed werkend accreditatiestelsel voor bestuurders. Naar dat systeem kijken Carla Grootjen en Paul Zevenbergen dan ook nadrukkelijk, als zij als kwartiermakers namens de VvOB voorbereidingen treffen voor de invoer van een accreditatiestelsel voor onderwijsbestuurders. In een ontwikkelgroep (met betrokkenen vanuit VvOB, PO-Raad, VO-Raad én experts van daarbuiten) werken zij momenteel uit hoe het accreditatiestelsel eruit moet zien. In dit artikel lees je hoe zij het proces aanpakken. In het tweede artikel in deze nieuwsbrief stellen Carla en Paul zich voor.

Column: Open Sollicitatie

Column: Open Sollicitatie

In reactie op het artikel in de Volkskrant ‘Minister Wiersma maakt radicale ommezwaai’ schreef ons bestuurslid Willem de Vos de volgende column. Ken je die van die man die ergens solliciteerde, een afwijzingsbrief kreeg (de zoveelste) en die beantwoordde met ‘helaas kan ik uw afwijzing niet accepteren, u kunt mij maandag aanstaande om 08.30 uur verwachten!’? Ik overweeg sterk om, nu ik toch per 1 augustus het mooie vak van rector-bestuurder achter mij laat, te solliciteren naar de functie van ‘koppenmaker’ voor kranten. In het besef dat het veelal nachtwerk zal worden, maar veel slaap heb ik…

Informatie over nieuwe cao 2023: stand van zaken

Informatie over nieuwe cao 2023: stand van zaken

De looptijd van Cao Bestuurders Funderend Onderwijs 2022 is op 28 februari 2023 verstreken. In het nieuwsbericht over het rapport ‘Verkenning Eén cao funderend onderwijs inclusief bestuurders’ hebt u kennis kunnen nemen van de afspraken die VTOI-NVTK en VvOB met sociale partners hebben gemaakt om verkeerde beeldvorming rondom arbeidsvoorwaarden van bestuurders te voorkomen (kader hieronder). Onder sociale partners dient in deze te worden verstaan alle werkgevers- en werknemersorganisaties in het funderend onderwijs die bij het verkennend onderzoek naar één cao funderend onderwijs waren betrokk…

Verkenning één cao funderend onderwijs, inclusief bestuurders

Verkenning één cao funderend onderwijs, inclusief bestuurders

In het regeerakkoord 2021-2025 is de afspraak opgenomen om de loonkloof te dichten en te streven naar één cao voor leraren en bestuurders in het funderend onderwijs. Naar aanleiding van deze afspraak heeft het ministerie van OCW de PO-raad, VO-raad, de onderwijsvakbonden en de VTOI-NVTK en de VvOB uitgenodigd voor een verkenning naar de wenselijkheid en de bereidheid om te komen tot één cao voor het funderend onderwijs, inclusief bestuurders. Het verkennende rapport dat op basis van diverse uitvoerige overleggen tot stand is gekomen is op 18 april 2023 door de minister naar de Tweede Kamer ge…

Beoogd bestuurslid voor de VvOB: Arn Bressers

Beoogd bestuurslid voor de VvOB: Arn Bressers

Het bestuur van de VvOB draagt Arn Bressers voor als nieuw bestuurslid. Arn Bressers (45) is voorzitter College van Bestuur van Onderwijsgroep Oost-Brabant. "Ik hoop nog een jaar of twintig te werken in het vak van bestuurder en voel me daarmee verantwoordelijk om me in te zetten voor de positie van bestuurders in de toekomst", aldus Arn. Tijdens de ALV op 14 april zullen we zijn toetreding tot het bestuur formeel aan de leden voorleggen, zodat het bestuur met 7 leden weer compleet is. Graag licht Arn zijn motivatie nader toe.

Column: Motie van de leden

Column: Motie van de leden

MOTIE VAN DE LEDEN Griffioen, Runderkamp, Middelkoop, Rietkerk, Tromp, de Vos, Voorgesteld 14 februari 2023 De Vereniging voor Onderwijsbestuurders,gehoord de beraadslaging, overwegende dat investeren in de kwaliteit van onderwijs zinvol is, omdat scholing veelal collectief, structureel en gestructureerd wordt vormgegeven, meestal in teamverband en vaak ook nog ‘in-company’; overwegende dat onderwijs een ingewikkelde, betekenisvolle ‘teamsport’ is; constaterende dat dit besef maar al te goed tot in de haarvaten van het onderwijs is doorgedrongen; verzoekt de regering om, in navolging…

De PISA-ranking in een ander daglicht

De PISA-ranking in een ander daglicht

Uit onverwachte hoek verscheen een artikel over de vraag wat de betekenis is van de internationale PISA-ranking. Het CPB constateert dat er in de gebruikte onderzoeksmethode zoveel variabelen zitten, dat het verband tussen de kwaliteit van het onderwijs in een land en de plek op de PISA-ranglijst in het geheel niet duidelijk is. ‘Wanneer andere landen hun score verbeteren of meer landen deelnemen zakt Nederland weliswaar, maar betekent dat niet automatisch dat leerlingen achteruit zijn gegaan. Ook zijn er diverse factoren die een goede vergelijking van de scores over de tijd en tussen de lande…

Karin van Oort van Stichting Carmelcollege: zo blijf ik professioneel

Karin van Oort van Stichting Carmelcollege: zo blijf ik professioneel

“Over je eigen schaduw heen springen, met elkaar bekijken wat het beste is voor de leerlingen. Dat is volgens mij wat je als goede bestuurder doet.” Karin van Oort, voorzitter van het College van Bestuur van Stichting Carmelcollege, is zich bewust van haar maatschappelijke opdracht als bestuurder. Haar brede blik helpt haar om een kokervisie te voorkomen.

VvOB groeit: bijna twee-derde van de vakgenoten is lid

VvOB groeit: bijna twee-derde van de vakgenoten is lid

In 2022 mochten we maar liefst 97 nieuwe leden verwelkomen. Onze vereniging telt nu 400 leden, daarmee is bijna twee-derde van de onderwijsbestuurders uit het primair en voortgezet onderwijs lid van de VvOB! Het is prachtig om te zien dat steeds meer collega’s de waarde van lidmaatschap inzien. Zo kunnen we ons steeds beter hard maken voor de professionele ontwikkeling van ons werk als onderwijsbestuurders. Ons netwerk van professionele en ambitieuze collega’s wordt groter en diverser, waardoor er voor iedereen wel een match is met een collega om ervaringen uit te wisselen, elkaar te helpen en…

VTOI wijzigt kijk op brede werkgeversrol

VTOI wijzigt kijk op brede werkgeversrol

VTOI-NVTK heeft besloten geen achtste thema over de brede werkgeversrol toe te voegen aan de Code Goed Toezicht, op aangeven van de ledenvergadering van de VTOI. Als VvOB zijn we hier blij mee. Eerder hebben wij met een aantal VvOB-leden een bijeenkomst van de VTOI bijgewoond en hierover het gesprek gevoerd met toezichthouders. Als VvOB staan we voor een heldere rolneming: het bestuur is verantwoordelijk voor het voeren van beleid, de Raad van Toezicht behoort erop toe te zien dat de bestuurder dat adequaat doet en zich verantwoordt over dat beleid. De werkgeversrol van de Raad van Toezicht blijft beperkt tot het werkgeverschap van de bestuurder(s). De discussie heeft wel geleid tot hernieuwde aandacht voor die werkgeversrol van de Raad van Toezicht. Naast de handreiking in de bestuurders-cao voor remuneratiegesprekken, die in samenwerking met VvOB tot stand is gekomen, heeft de VTOI voor haar leden een handreiking ‘Evaluatie & ontwikkeling van bestuurders’ uitgebracht. Tot ons genoegen zijn de zes professionaliseringsthema’s voor bestuurders in deze handreiking opgenomen.

Kwartiermakers voor accreditatiestelsel geselecteerd: Carla Grootjen en Paul Zevenbergen

Kwartiermakers voor accreditatiestelsel geselecteerd: Carla Grootjen en Paul Zevenbergen

De kwartiermakers voor het accreditatiestelsel zijn geselecteerd. Het zijn oud-VO-bestuurder Carla Grootjen en interim-bestuurder Paul Zevenbergen. De stuurgroep accreditatie (Ingrid de Bonth, Chris van Meurs, Diane Middelkoop, Willem de Vos) laat weten het vertrouwen te hebben dat dit duo zorgdraagt voor een gedegen aanpak op basis van het projectplan, waarin vrijwilligheid het vertrekpunt is, maar vrijblijvendheid niet aan de orde is. Zij kunnen volop aan de slag als de subsidieaanvraag bij OCW goedgekeurd is. In de volgende nieuwsbrief zullen zij zich aan jullie voorstellen.

Welke VO-bestuurder zet zich in voor de VvOB?

Welke VO-bestuurder zet zich in voor de VvOB?

Ben je lid van de VvOB, werk je als bestuurder in het VO en wil je je inzetten voor belangenbehartiging en professionalisering van je collega-bestuurders? Dat kan door bestuurslid van de VvOB te worden. Het bestuur bestaat momenteel uit Herbert Griffioen (PO/VO), Diane Middelkoop (PO), Margareth Runderkamp (PO/VO), Eric Rietkerk (PO), René Tromp (PO) en Willem de Vos (VO). Solliciteren kan via bestuur@vvob.nl, maar je kunt ook rechtstreeks contact opnemen met een van de bestuursleden. Onze rechtstreekse contactgegevens vind je hier.

Karen Peters van STEV: zo blijf ik professioneel

Karen Peters van STEV: zo blijf ik professioneel

“Kijken vanuit een ander perspectief levert je zoveel op. Luister naar een afwijkend geluid, probeer te begrijpen hoe iemand denkt.” Karen Peters, bestuurder bij STEV (Stichting Eem-Vallei Educatief), houdt de deuren naar de wereld graag open. En ook die naar andere sectoren. “Zo ga je anders naar het onderwijs kijken. Zet eens de bril van het bedrijfsleven of de zorg op. Heel verfrissend.”

Opstart accreditatie van onderwijsbestuurders dichterbij

Opstart accreditatie van onderwijsbestuurders dichterbij

Sinds de oprichting van onze vereniging is het onze grote wens om een accreditatiesysteem op te richten. Daarmee kunnen bestuurders in het onderwijs hun professionaliteit aantonen. Niet voor niets luidt onze slogan: Goed onderwijs vereist goede bestuurders. Dat willen wij laten zien! Voor de ontwikkeling van dit systeem zijn deze week samen met OCW, PO Raad en VO Raad stappen gezet. Op 29 november hebben we opnieuw overleg gevoerd met PO Raad, VO Raad en het ministerie van OCW over het toekennen van de startsubsidie voor een kwartiermaker, die de accreditatie in gang kan zetten. Het benodigde…

Een 8 voor de VvOB

Een 8 voor de VvOB

De VvOB wil de belangen van onderwijsbestuurders behartigen en professionalisering van het vak bevorderen. Maar doen we daar genoeg aan? Doen we wat de leden van ons verwachten? Raken we de juiste toon in reacties op nieuws uit Den Haag, en laten we voldoende van ons horen naar leden en de buitenwereld? De VvOB is benieuwd naar de mening van haar leden en hield tijdens de ALV een peiling. Kort samengevat: de leden zijn tevreden en geven het bestuur een prachtige 8. Waarom? Omdat de VvOB bestuurders goed vertegenwoordigt, zeggen leden: de vereniging laat bij actualiteiten van zich horen, communiceert goed met leden en neemt een onderscheidende positie in ten opzichte van de sectorraden. Leden vinden de ALV’s boeiend. Wel zouden ze de nieuwsbrief wat vaker willen lezen en vinden ze dat de VvOB als vakorganisatie nog beter hoor- en zichtbaar mag zijn. Meer weten? Klik op ‘lees verder’. Niet aanwezig geweest op de ALV en behoefte om te reageren? We ontvangen je mening graag via bestuur@vvob.nl.

Veel sturing vanuit de overheid is niet juridisch onderbouwd

Veel sturing vanuit de overheid is niet juridisch onderbouwd

Den Haag stuurt het onderwijs steeds meer op microniveau aan. Onderwijsjurist Martijn Nolen liet tijdens de ALV van de VvOB zien dat dit niet alleen ons gevoel is, maar onderbouwde het met feiten. De conclusie van onze keynote-spreker: “Laat Den Haag z’n gang gaan. Focus vooral op je eigen toegevoegde waarde.”

Verbindende ledenbijeenkomst in Leerhotel Het Klooster

Verbindende ledenbijeenkomst in Leerhotel Het Klooster

We hebben als vereniging een verbindende ledenbijeenkomst achter de rug in Leerhotel Het Klooster in Amersfoort. De ALV op 11 november was de derde fysieke bijeenkomst sinds de oprichting van de VvOB. Zo’n 60 leden kwamen bijeen voor ontmoeting en verdieping. De VvOB is blij te zien dat het aantal aanwezigen groeit, evenals de binding van de leden onderling. Met andere woorden: er is duidelijk behoefte aan onze vereniging! Samen zetten we ons in voor een goede ontwikkeling van het onderwijs.

Column in reactie op kamerbrief 21 november 2022

Column in reactie op kamerbrief 21 november 2022

Met verbazing hebben wij de kamerbrief van de minister van onderwijs gelezen, getiteld ‘Samen voor beter onderwijs, duidelijk over kwaliteit’ van 21 november 2022. De VvOB vindt dat de minister hiermee niet op de goede weg is. We laten hem dit weten via onderstaande column, die we hem en onze leden toesturen.

Lid worden van de VvOB

Lid worden van de VvOB

Lees je deze nieuwsbrief, en ben je nog geen lid van de VvOB? Wij nodigen je van harte uit om lid te worden. Aanmelden voor de VvOB kan door hier te klikken. Je ontvangt dan het boekje ‘Wie is hier nou de baas?!’ We hebben het als bestuur samengesteld, het zijn 49 korte verhalen over onderwijs en leidinggeven, verluchtigd met 7 cartoons en vol zelfspot. Leden die een collega-bestuurder willen uitnodigen lid te worden, kunnen een extra  boekje opvragen om weg te geven via bestuur@vvob.nl. Deze nieuwsbrief verschijnt vijf tot zes keer per jaar. Meer weten over de VvOB? Bezoek de website www.vvob…

Onvrijwillig – lessen uit gedwongen vertrek van bestuurders

Onvrijwillig – lessen uit gedwongen vertrek van bestuurders

Eens in de zoveel jaar komt er een boek uit waarvan je denkt: iedereen in de wereld van bestuur en toezicht zou dit moeten lezen. Dat is ook het geval met ‘Onvrijwillig – lessen uit gedwongen vertrek van bestuurders’ (P. Wijnsma, H. Pelzer en M. Milz, Mediawerf 2020). De auteurs onderzoeken op basis van zo’n 70 interviews met bestuurders en toezichthouders uit onderwijs, zorg en woningcorporaties wat een (meer of minder) gedwongen vertrek van bestuurders betekent. De auteurs weten van de hoed en de rand en zijn allen verbonden aan Governance Support, dat al jaren adviseert op het gebied van corporate governance.

Saskia van Duijn van Nestas: zo blijf ik professioneel

Saskia van Duijn van Nestas: zo blijf ik professioneel

Voor Saskia van Duijn, bestuurder van Nestas Scholengroep in Dordrecht, is de praktijk de beste leerschool. Dat ondervond ze toen ze zes jaar geleden instapte in een bestuur waar het alle hens aan dek was. “Ik werd direct in het diepe gegooid. Dat was pittig, maar ook ontzettend leerzaam.” Om zichzelf ook in rustiger tijden scherp te houden, volgt ze graag een masterclass of doet ze aan intervisie met collega’s. “Want leren doe je vooral van andere mensen.”

Algemene Ledenvergadering op 11 november 2022

Algemene Ledenvergadering op 11 november 2022

Het bestuur van de VvOB nodigt alle leden van harte uit voor de ALV op 11 november 2022. We ontmoeten elkaar graag in Leerhotel Het Klooster in Amersfoort, van 9.00 tot 13.30 uur. Tussen 9.00 en 12.00 uur houden we onze ledenvergadering en luisteren we naar onze keynote-spreker Martijn Nolen, jurist en docent aan de Universiteit van Tilburg. Hij is bekend van zijn proefschrift over de rechtspositie van onderwijsbestuurders en gaat met zijn bijdrage in op een aantal actuele en relevante zaken rond dit thema. “We kunnen ons opwinden over de Haagse actualiteit, de gedragslijn en de taal van een minister, maar we weten dat we daar niets aan veranderen. Daartoe moeten we ons verhouden”, aldus Martijn Nolen. “Het wordt tijd invloed uit te oefenen op de taal die door en over bestuurders wordt gebruikt. Als een ziekenhuis beneden de maat presteert, raakt dit het collectief van het ziekenhuis. Als een school het oordeel ‘zwak’ krijgt, schijnt de bestuurder het gedaan te hebben. Daarom moet de bestuurder uit de schijnwerpers, misschien wel door de term schoolbestuurder niet meer te hanteren”, stelt hij. In zijn bijdrage zal hij de verbinding leggen met waar de VvOB voor staat en wat bestuur en leden hierin kunnen betekenen. Ook staat de uitnodiging aan minister Wiersma open om tijdens de ALV aanwezig te zijn en met ons in gesprek te gaan; zijn reactie wachten we nog af. We sluiten de bijeenkomst af met een lunch van 12 tot 13.30 uur. Een uitnodiging met agenda volgt op korte termijn. We hopen jullie te ontmoeten!

Een gewenst gesprek met de minister

Een gewenst gesprek met de minister

In reactie op het interview dat onderwijsminister Dennis Wiersma in augustus gaf aan de Volkskrant, heeft het bestuur van de VvOB hem uitgenodigd voor een gesprek tijdens onze ALV van 11 november. De minister heeft nog niet laten weten of hij komt. Wel heeft hij ons hartelijk bedankt voor de column van bestuurslid Willem de Vos, die we hem hebben toegestuurd. Je kunt deze elders op onze website lezen. Dank voor alle reacties die we hierover ontvingen. Wij blijven contact zoeken met de minister.

Nieuwe gezamenlijke cao voor bestuurders PO en VO van kracht

Nieuwe gezamenlijke cao voor bestuurders PO en VO van kracht

De overgrote meerderheid (ruim 95%) van de leden van de VvOB heeft ingestemd met de nieuwe cao voor bestuurders in het funderend onderwijs. Bij de vereniging van toezichthouders VTOI-NVTK stemde 93% in. Het bestuur van de VvOB is trots op dit behaalde resultaat, dat volgt op een solide en zorgvuldig onderhandelingsproces. We zijn blij dat er vanaf nu één cao is voor bestuurders in zowel PO als VO: we doen immers hetzelfde werk. Om diezelfde reden is de VvOB in 2020 ontstaan uit twee aparte verenigingen voor PO (BvPO) en VO (OBV). Trots zijn we ook op het geheel nieuwe loongebouw waarbinnen bestuurders voldoende ontwikkel- en groeimogelijkheden hebben en dat maatschappelijk verantwoord is.

Heb ík dát gezegd?

Heb ík dát gezegd?

Lang geleden stond ik voor de klas. Leerlingen van de schoolkrant interviewden mij. Toen de tekst verscheen wees een conrector mij op een onhandige opmerking. Ik heb toen mijn toevlucht gezocht tot de woorden: ‘Ja, maar zó heb ik het niet gezegd!’ Daar heb ik nu na bijna 40 jaar nog een beetje spijt van.

Onderhandelingsakkoord nieuwe cao bestuurders PO en VO

Onderhandelingsakkoord nieuwe cao bestuurders PO en VO

De VvOB en de VTOI-NVTK hebben op 11 juli 2022 een akkoord bereikt over één cao voor bestuurders in het funderend onderwijs - primair onderwijs (PO) en voortgezet onderwijs (VO). Na het onderhandelingsakkoord van 20 december 2021 over de algemene verhoging voor 2021 hebben cao-partijen begin 2022 de draad opgepakt om de integratie van de twee afzonderlijke cao’s – Cao Bestuurders PO 2020 en CAO Bestuurders VO 2020 – af te ronden. Dat heeft op 11 juli 2022 geresulteerd in een onderhandelingsakkoord voor de eerste geïntegreerde cao voor bestuurders in het funderend onderwijs.

Data ALV’s in 2022-2023

Data ALV’s in 2022-2023

Het afgelopen jaar hebben we als VvOB enkele inspirerende algemene ledenvergaderingen gehouden. Deze goede gewoonte zetten we graag voort – de data zijn inmiddels geprikt: 11 november 2022, 14 april 2023 en 10 november 2023. Te zijner tijd volgt een uitnodiging met meer informatie. Van harte welkom!

Arjan Dorst van PCPO Capelle-Krimpen: zo blijf ik professioneel

Arjan Dorst van PCPO Capelle-Krimpen: zo blijf ik professioneel

Voor Arjan Dorst is het helder, professionalisering hoort bij je werk als onderwijsbestuurder. “Als ik niets doe aan mijn eigen professionalisering, ben ik geen goed voorbeeld. Jezelf blijven ontwikkelen is nodig om leiding te kunnen geven.” De bestuurder van Stichting PCPO Capelle-Krimpen heeft onlangs een master Onderwijswetenschappen afgerond. “Mijn studie helpt me om betere beslissingen te nemen én die goed te onderbouwen.”

Eric Rietkerk staat voor de belangen van kindcentra én het noorden

Eric Rietkerk staat voor de belangen van kindcentra én het noorden

Doen wat goed is voor het kind. Dat is het credo van CKC Drenthe, de organisatie voor onderwijs en opvang waar Eric Rietkerk bestuurder is. En dat is ook waar hij zich als nieuw bestuurslid van de VvOB hard voor wil maken: voor het kind, voor het onderwijs. En ja, daar horen professionele bestuurders bij.

Goede greep

Goede greep

Dat was een goede greep van het bestuur van de VTOI-NVTK. Voor hun mini-symposium over de werkgeversrol van toezichthouders op 24 mei nodigden zij ook leden van de bestuurdersverenigingen uit. Evenals vertegenwoordigers van OCW en de onderwijsinspectie.

Wie maak jij lid van de VvOB?

Wie maak jij lid van de VvOB?

We blijven groeien en stevenen af op de 400 leden. “Maar het is nog lang niet genoeg”, aldus VvOB-voorzitter Herbert Griffioen tijdens de ALV. “Hoe meer leden, hoe meer massa, aan hoe meer tafels we zitten. Omvang telt. Als sector hebben we een zelfbewuste organisatie als de VvOB nodig.” Daarom de oproep om eens aan je collega’s in eigen stad of regio te vragen of zij al lid zijn. Stuur een nieuwsbrief door of nodig hen de volgende keer uit voor de ALV.

Nieuw bestuurslid benoemd

Nieuw bestuurslid benoemd

Tijdens de ALV is Eric Rietkerk, bestuurder van CKC Drenthe, benoemd tot bestuurslid van de VvOB. Om het bestuur compleet te maken zijn we nog op zoek naar een collega vanuit het VO. Interesse? Meld je via bestuur@vvob.nl.

Nieuwe cao: nog een kleine stap

Nieuwe cao: nog een kleine stap

Zoals de zaken er nu voorstaan, zal een delegatie van het bestuur van de VvOB op 11 mei op bezoek gaan bij VTOI-NVTK om te praten over de vertraging rondom ons cao-akkoord.

Arn Bressers van Onderwijsgroep Oost-Brabant: zo blijf ik professioneel

Arn Bressers van Onderwijsgroep Oost-Brabant: zo blijf ik professioneel

Leren en ontwikkelen zit bij Arn Bressers in het DNA. Hij is gedreven, leergierig en floreert in een snel veranderende omgeving. Als bestuurder van de recent gefuseerde Onderwijsgroep Oost-Brabant zit hij helemaal op zijn plek. “Ik denk dat scholing vooral effect heeft als je als directielid of docent iets kiest vanuit intrinsieke motivatie.”

Stand van zaken CAO-ontwikkelingen

Stand van zaken CAO-ontwikkelingen

Zoals wij jullie op 23 december hebben laten weten, hebben we op 20 december 2021 een onderhandelingsakkoord bereikt over een algemene verhoging voor 2021, één nieuw geïntegreerd loongebouw en harmonisatie van verschillende arbeidsvoorwaarden uit de twee cao’s (Cao Bestuurders PO 2020 en Cao Bestuurders VO 2020). Het bericht van 23 december lees je hier. De VvOB hoopt eind februari de cao-onderhandelingen over één cao voor bestuurders in het funderend onderwijs (PO/VO) af te ronden. Zodra daar meer over bekend is, informeren we jullie

Beoogd bestuurslid voor de VvOB: Eric Rietkerk

Beoogd bestuurslid voor de VvOB: Eric Rietkerk

Het bestuur is blij bekend te kunnen maken dat we versterking hebben gevonden in Eric Rietkerk. Hij is bestuurder van CKC Drenthe, een organisatie voor primair onderwijs en kinderopvang. Vanuit het PO waren er meerdere kandidaten, met wie de selectiecommissie gesproken heeft. Naar aanleiding daarvan heeft de selectiecommissie voorgesteld om Eric Rietkerk voor te dragen. Die voordracht zullen we tijdens de ALV op 22 april formeel doen.

Algemene Ledenvergadering op 22 april 2022 met Sietske Waslander en Freddy Weima

Algemene Ledenvergadering op 22 april 2022 met Sietske Waslander en Freddy Weima

Op 22 april 2022 houdt de VvOB een Algemene Ledenvergadering. Na de inspirerende ledenbijeenkomst van afgelopen november kijken we er naar uit elkaar opnieuw te ontmoeten. We bereiden een aantrekkelijk programma voor. Sprekers zijn onderwijssocioloog Sietske Waslander en voorzitter PO Raad Freddy Weima. De ALV duurt van 10.00-14.00 uur (inloop vanaf 9.30 uur). Locatie is Bar Beton (op perron 4/5 van station Amersfoort Centraal). Leden ontvangen per mail een agenda met het programma en aanmeldmogelijkheid.

Praat mee over accreditatie op 22 maart 2022

Praat mee over accreditatie op 22 maart 2022

Al sinds de oprichting maakt de VvOB zich sterk voor een accreditatiesysteem voor onderwijsbestuurders. We berichtten daarover herhaaldelijk in deze nieuwsbrief. Nu we een nieuw kabinet hebben dat ons een startsubsidie kan geven, gaan we in volle vaart vooruit. Op 22 maart houdt de VvOB samen met PO Raad en VO Raad een bijeenkomst voor onderwijsbestuurders die willen meepraten  over het accreditatietraject.

Instemming met cao-akkoord

Instemming met cao-akkoord

Een grote meerderheid van zowel de leden van de VTOI-NVTK als van de VvOB heeft ingestemd met het cao-akkoord. De verlenging tot eind 2021 en de verhoging met 2,0% zijn daarmee definitief. De nieuwe bedragen staan op de website.

Onderhandelingsakkoord bereikt voor bestuurders PO en VO

Onderhandelingsakkoord bereikt voor bestuurders PO en VO

De VTOI-NVTK en de Vereniging voor Onderwijsbestuurders (VvOB) hebben de onderhandelingen voor één cao voor bestuurders in het primair en voortgezet onderwijs nagenoeg afgerond. Hiermee is een grote stap gezet naar één cao voor bestuurders in het funderend onderwijs.

Samen maken we de VvOB

Samen maken we de VvOB

De VvOB had bij de oprichting begin 2020 zo’n 320 leden. Inmiddels zijn dat er 370. Het is belangrijk dat we blijven groeien, omdat ons dat meer armslag geeft. Tijdens de ALV riep VvOB-voorzitter Herbert Griffioen leden op om collega’s als lid te werven, en kennis met elkaar te delen via de VvOB. “Wij zijn een club collega’s die elkaar helpen. Samen maken we de VvOB.”

Selectieprocedure nieuwe bestuursleden

Selectieprocedure nieuwe bestuursleden

De oproep aan leden om zich te melden als kandidaat-bestuurslid heeft tot nu toe vijf aanmeldingen opgeleverd, waarvoor onze hartelijke dank. Als jonge vereniging vinden we het van belang nu en in de toekomst een zorgvuldige procedure te volgen bij de selectie van nieuwe bestuursleden. De procedure hebben we besproken tijdens de ALV en beschrijven we hieronder. Aanmelden als kandidaat-bestuurslid kan tot en met vrijdag 3 december 2021 via bestuur@vvob.nl.

Een goed imago: je drie seconden gaan nú in

Een goed imago: je drie seconden gaan nú in

“Mijn verhaal is soms vervelend om te horen. Maar als je niet weet wat je uitstraalt, is het nog veel erger.” Met deze prikkelende boodschap stapt imagodeskundige Zabeth van Veen het podium op. Als VvOB hebben we haar gevraagd hoe wij als beroepsgroep ons imago kunnen verbeteren. Haar antwoord: het imago van een totale beroepsgroep veranderen? Dat lukt je niet. Je bent zélf aan zet, en daar heb je drie seconden de tijd voor.

Cao-onderhandelingsdelegatie versterkt met twee ervaren krachten

Cao-onderhandelingsdelegatie versterkt met twee ervaren krachten

De onderhandelingen over de nieuwe cao voor bestuurders worden de komende maand weer opgestart. De VvOB heeft daarvoor haar delegatie versterkt met twee ervaren onderhandelaars. Dit zijn Herbert de Bruijne, bestuurder van Openbaar Onderwijs Groningen en Pien Verwilligen van de Dordtse Schoolvereniging. Beiden maakten eerder jarenlang deel uit van de onderhandelingsdelegatie voor de cao PO.

Ledenvergadering op 12 november

Ledenvergadering op 12 november

Op vrijdag 12 november 2021 houden we onze Algemene Ledenvergadering. We komen van 12.00 tot 15.00 uur bij elkaar in Mariënhof, Kleine Haag 2 in Amersfoort. Na de lunch (12.00-13.00 uur) en de ALV (13.00-14.00) verwelkomen we imagodeskundige Zabeth van Veen. Zabeth is trainer en coach op het gebied van personal branding, zichtbaarheid, vooroordelen en imago, en heeft ervaring in het management en het onderwijs. Tijdens onze bijeenkomst zal zij ingaan op het imago van onderwijsbestuurders, en op de vraag hoe wij ons imago als individuen en als beroepsgroep kunnen beïnvloeden. Daarmee sluit zij…

Visitatie - een cadeau dat nieuwe inzichten oplevert

Visitatie - een cadeau dat nieuwe inzichten oplevert

Ongeveer een kwart van de schoolbesturen heeft een visitatietraject doorlopen, becijferen VO Raad en PO Raad. Dat kan beter, vindt de VvOB. Zeker aangezien in de Code Goed Bestuur Onderwijs is afgesproken dat alle schoolbesturen dit eens per vier jaar doen. Ook Anko van Hoepen, vicevoorzitter van de PO-Raad, beveelt het traject van harte aan. “Een onderwijsbestuur moet het zichzelf cadeau doen.”

Irene Koning van Fedra: zo blijf ik professioneel

Irene Koning van Fedra: zo blijf ik professioneel

Je kennis vergroten en daardoor professioneler kunnen handelen in lastige situaties. Irene Koning, bestuurder bij Stichting Fedra in Beverwijk, plukt zeer regelmatig de vruchten van haar studie arbeidsrecht. Is het niet voor haar eigen stichting, dan wel door advies te geven aan collega’s.

Gezamenlijke cao PO- en VO-bestuurders: nu investeren in een goede basis

Gezamenlijke cao PO- en VO-bestuurders: nu investeren in een goede basis

De feitelijke onderhandelingen voor de gezamenlijke cao voor PO- en VO-bestuurders zijn 22 april gestart, vertelde VvOB-vicevoorzitter Margareth Runderkamp tijdens de ALV eind maart. Hoe staat het er nu voor met de cao? Margareth Runderkamp: “Door nu te investeren in een goede en gedragen basis, zorgen we voor snelheid in de toekomstige cao-onderhandelingen.” Met het oog daarop zijn de afgelopen periode diverse gesprekken gevoerd, die nog niet tot een uitkomst hebben geleid.

Gezamenlijke cao voor PO- en VO-bestuurders

Gezamenlijke cao voor PO- en VO-bestuurders

De nieuwe cao laat nog even op zich wachten maar, hoopt VvOB-vicevoorzitter Margareth Runderkamp, misschien versnelt het vele voorwerk de feitelijke onderhandelingen. Die zijn gestart op 22 april, ietsje later dan gepland, met als inzet een geïntegreerd loongebouw voor bestuurders in het PO en VO. Dat loongebouw vormt dan de basis voor een gezamenlijke cao. Margareth Runderkamp verzekerde tijdens de ledenvergadering dat de VvOB haar uiterste best doet om het proces zorgvuldig en zo snel mogelijk te doorlopen. “De gesprekken over het loongebouw nemen meer tijd in beslag dan we dachten. Dit kom…

VvOB neemt positie in

VvOB neemt positie in

De VvOB heeft een goed contact met de sectorraden en trekt samen met hen op. Er is veelvuldig contact, vertelt VvOB-voorzitter Herbert Griffioen. “We hebben geconstateerd dat we veel gemeenschappelijk hebben. Met name op het gebied van professionalisering. We overwegen om een collectieve professionaliseringsagenda te maken.” Herbert Griffioen verwijst eveneens naar de collegiale bestuurlijke visitatietrajecten die nu op gang komen en waarin zowel de VO-Raad als de PO-Raad actief is geweest. De VvOB is in die samenwerking ‘echt de club van bestuurders in het onderwijs’, zo vertelt hij. De VvOB…

Accreditatie in de praktijk: ‘Wederzijds begrip en betere resultaten’

Accreditatie in de praktijk: ‘Wederzijds begrip en betere resultaten’

Komend jaar gaat het accreditatiesysteem voor onderwijsbestuurders van start. We richten dit in naar voorbeeld van het accreditatiesysteem voor zorgbestuurders. Aukje Reinders, bestuurder van zorgorganisatie Coloriet, was een van de eersten in haar sector die zich liet accrediteren. Tijdens de ledenvergadering op 26 maart 2021 deelde ze open en eerlijk wat dat haar heeft opgeleverd en wat haar tegenviel. Aukje Reinders: “Het heeft mij en mijn stakeholders vooral dichter bij elkaar gebracht.” Toen in 2017 de accreditatie bij Aukje Reinders op haar pad kwam, greep ze die kans met beide handen a…

Accreditatie: niet omdat het moet, maar omdat we het willen

Accreditatie: niet omdat het moet, maar omdat we het willen

Zoals bij de schilder thuis de verf bladdert en bij de loodgieter het dak lekt, zo heeft het onderwijs soms moeite met leren, merkt VvOB-bestuurslid Willem de Vos. Daarom zetten we ons als VvOB in voor professionalisering van onderwijsbestuurders middels een accreditatiesysteem. Tijdens de ALV lichtten we dit systeem toe. Door te rade te gaan bij de zorgsector, waar zo’n accreditatiesysteem voor bestuurders al is ingevoerd, zijn er inmiddels al flink wat stappen gezet. Het advies van de werkgroep accreditatie is omarmd en een invoeringsplan ligt klaar. “De accreditatie”, benadrukt Willem de V…

Korte terugblik op ALV

Korte terugblik op ALV

Op vrijdag 26 maart hielden we als VvOB onze eerste ledenvergadering, vanwege de coronamaatregelen in digitale vorm. Ruim 120 van de in totaal bijna 400 leden namen eraan deel en bekrachtigden de fusie. Deelnemers gaven via de chat aan blij te zijn met de in hun woorden ‘bijzonder goede opzet’ en de ‘inspirerende vergadering’. Hartelijk dank voor deze reacties! Tijdens de volgende ALV zullen we elkaar weer in levende lijve ontmoeten, met de bijbehorende interactie. We zien ernaar uit. In deze nieuwsbrief zetten we de belangrijkste onderwerpen en gestelde vragen uit de ALV op een rij. De verga…

VvOB houdt digitale ALV op 26 maart 2021

VvOB houdt digitale ALV op 26 maart 2021

Op 26 maart 2021 houdt de VvOB een Algemene Ledenvergadering. Als gevolg van de coronamaatregelen vindt deze digitaal plaats. Tijdens de ALV vertelt het bestuur wat er is bereikt in het oprichtingsjaar van de VvOB. Ook horen we graag van de leden wat zij hiervan vinden en welke wensen er leven. Komend jaar gaat het accreditatiesystem voor onderwijsbestuurders van start. We richten dit in naar voorbeeld van het accreditatiesysteem voor zorgbestuurders. Aukje Reinders, bestuurder van zorgorganisatie Coloriet, was een van de eersten in haar sector die zich liet accrediteren. Tijdens de ALV luist…

VvOB groeit en blijft groeien

VvOB groeit en blijft groeien

Onze ledenwervingsactie in december heeft een mooi aantal nieuwe leden opgeleverd. We heten hen van harte welkom. Maar de VvOB is nog niet uitgegroeid. Naast bestuurders van scholen voor PO en VO zijn ook bestuurders van samenwerkingsverbanden welkom. VvOB-voorzitter Herbert Griffioen: “Eigenlijk is er geen reden om niet lid te zijn. Door het lidmaatschap schep je mogelijkheden voor professionalisering en belangenbehartiging van onze beroepsgroep. En dat voor maar € 100,- per jaar.” Door lid te zijn van de VvOB laten onderwijsbestuurders zien dat zij hun vak serieus nemen. Als VvOB-lid wil je…

Beroepstrots leidend voor accreditatie

Beroepstrots leidend voor accreditatie

Voor de leden van de VvOB is het vak van onderwijsbestuurder een professioneel vak. We willen groeien in kennis, onze brede maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen en ons daar ook over verantwoorden. Vanuit deze wens, die vanuit de sector komt, werkt de VvOB aan een accreditatiesysteem voor onderwijsbestuurders. In het najaar begint het eerste accreditatietraject. Het vak van schoolbestuurder is nog niet zo heel lang een vak. Tot een jaar of 10, 15 geleden was het op veel plekken een vrijwilligersfunctie. Het afgelopen decennium is dat in rap tempo veranderd. Daarmee is ook de behoefte ge…

Accreditatiesysteem stap dichterbij

Accreditatiesysteem stap dichterbij

Kwaliteit van bestuur staat bij de VvOB bovenaan. Niet voor niets luidt de slogan van de VvOB: ‘Goed onderwijs vereist goede bestuurders’. Om onderwijsbestuurders te helpen zichzelf te blijven ontwikkelen, werkt de VvOB aan de opzet van een accreditatiesysteem. Het is de bedoeling dat de organisatie voor de zomer van 2021 rond is.

Frisse blik uit andere sector brengt nieuwe inzichten

Frisse blik uit andere sector brengt nieuwe inzichten

Bestuurders in verschillende sectoren hebben vaak met dezelfde thema’s en problematiek te maken. Intervisie tussen verschillende sectoren kan uiterst leerzaam zijn. De VvOB wil intersectorale intervisie stimuleren en heeft daartoe contact met bestuurdersverenigingen in de zorg en de sector van woningcorporaties.

Brancheorganisaties reageren enthousiast

Brancheorganisaties reageren enthousiast

Brancheorganisaties, collega-organisaties en het ministerie van OCW hebben enthousiast gereageerd op de oprichting van de VvOB. Zij zien onze vereniging als een serieuze en belangrijke gesprekspartner.

Nieuwe cao voor onderwijsbestuurders

Nieuwe cao voor onderwijsbestuurders

Het bestuur van de VvOB is zeer tevreden over het resultaat dat is bereikt in de onderhandelingen over een nieuwe cao voor bestuurders in het PO en VO. Een zeer ruime meerderheid van de leden (96%) heeft ingestemd met de nieuwe cao, bij een respons van bijna 50%. Voor dit jaar werken PO en VO elk nog met een eigen cao. We verwachten dat we in 2021 een gezamenlijke cao kunnen afsluiten.

VvOB zet in op groei van het ledenaantal

VvOB zet in op groei van het ledenaantal

De Vereniging van Onderwijsbestuurders heeft de afgelopen tijd een aantal nieuwe leden mogen verwelkomen. Inclusief degenen die zijn meegekomen vanuit de Bestuurdersvereniging PO (BvPO) en de Onderwijs Bestuurders Vereniging (OBV) telt de VvOB nu ruim 340 leden. Dit is ongeveer een derde van het totale aantal onderwijsbestuurders in PO en VO. De komende periode zetten we in op groei van het ledenaantal.

Verslag overleg nieuwe cao

Verslag overleg nieuwe cao

Op 8 april 2020 heeft een eerste overleg plaatsgevonden over de nieuwe bestuurderscao voor bestuurders in het PO en VO. Lees hieronder het korte verslag dat daarvan door beide partijen is gemaakt.

Lidmaatschap

Lidmaatschap

De VvOb wil graag dat nog meer bestuurders uit het PO en VO lid worden. Lees hieronder meer over het lidmaatschap.

Professionele bestuurders

Professionele bestuurders

De VvOB zet zich in voor de verdere professionalisering van bestuurders in het PO en VO. Lees hieronder meer over welke acties de VvOB inzet om de kwaliteit van bestuurders en het professionele imago te bevorderen.

VvOB opgericht!

VvOB opgericht!

Er is een nieuwe vereniging voor onderwijsbestuurders uit het PO en VO. Lees meer over de oprichting, de doelstellingen van de VvOB en de verhouding tot andere organisaties binnen het PO en VO.