• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Beroepstrots leidend voor accreditatie

Gepubliceerd op: 11-02-2021

Voor de leden van de VvOB is het vak van onderwijsbestuurder een professioneel vak. We willen groeien in kennis, onze brede maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen en ons daar ook over verantwoorden. Vanuit deze wens, die vanuit de sector komt, werkt de VvOB aan een accreditatiesysteem voor onderwijsbestuurders. In het najaar begint het eerste accreditatietraject.

Het vak van schoolbestuurder is nog niet zo heel lang een vak. Tot een jaar of 10, 15 geleden was het op veel plekken een vrijwilligersfunctie. Het afgelopen decennium is dat in rap tempo veranderd. Daarmee is ook de behoefte gegroeid aan een accreditatiesysteem.

Onderwijsbestuurders dragen immers een stevige maatschappelijke verantwoordelijkheid. “We zijn aanspreekbaar op de kwaliteit van het onderwijs. Op de relaties die de scholen hebben met hun omgeving en de bijdragen die scholen daaraan leveren. Op een gezonde bedrijfsvoering. En we dragen verantwoordelijkheid in hoe scholen en hun medewerkers omgaan met maatschappelijke vraagstukken”, aldus VvOB-voorzitter Herbert Griffioen.

Professionaliseringsthema’s

In 2017 zijn door de PO- en VO-raad, de BVPO en de OBV (nu verenigd in de VvOB) zes professionaliseringsthema’s en normen vastgesteld (boegbeeld en hoofd, maatschappelijke verantwoordelijkheid en opdracht, strategische visie en planning, leiderschap, verantwoordelijkheid en rekenschap, persoonlijke professionaliteit en normen) die op die verantwoordelijkheid aansluiten. Om deze professionalisering het nodige gewicht te geven heeft de VvOB besloten om een accreditatietraject uit te werken. Iets wat bij bestuurders in de zorg al gebruikelijk is.

Duidelijke criteria

Inmiddels hebben we de uitgangspunten voor dit systeem vastgesteld. “Centraal staat dat het wordt ontwikkeld vanuit beroepstrots”, zegt Willem de Vos, als VvOB-bestuurslid lid van de Stuurgroep Professionalisering/Accreditatie. “Die beroepstrots moet ook de motivatie vormen voor bestuurders om zich periodiek te verantwoorden en hun kennis op peil te houden.” Uit ervaringen in de zorg blijkt dat overzichtelijke duidelijke criteria van belang zijn. De eerder geformuleerde thema’s zijn daarbij leidend. “Het is de bedoeling om de bureaucratie rondom de accreditatie tot een minimum te beperken. Om die reden is besloten geen openbaar register te maken”, vertelt hij.

De accreditatie is bedoeld voor de professionele bestuurders dan wel statutaire bestuurders in het primair, voortgezet en speciaal onderwijs, en voor bestuurders van samenwerkingsverbanden. Vooralsnog is het systeem niet bedoeld voor vrijwilligersbesturen.

Het komend half jaar wordt het invoeringsplan in een aantal werkgroepen verder uitgewerkt. De VvOB heeft het invoeringsplan voorgelegd aan het ministerie van OCW, PO-raad, VO-raad en VTOI-NVTK. “De wens tot accrediteren komt vanuit onze beroepsgroep zelf”, aldus Herbert Griffioen. “Wij willen af van de vrijblijvendheid rondom ons vak. Dit is hét moment om dit op te pakken. We doen dit in goed overleg met het ministerie en de brancheorganisaties. Zij dragen professionalisering een warm hart toe.”

Eerste groep in september

In september 2021, zo is de bedoeling, doorloopt een diverse groep bestuurders als eerste het accreditatiesysteem. Deze kopgroep moet bestaan uit voorstanders, critici, bestuursleden (m/v) van kleine en grote onderwijsgroepen uit het hele land. Zij nemen kosteloos deel, geven feedback en helpen in de communicatie met interviews. Daarna wordt het traject opengesteld voor alle bestuurders tegen werkelijke kosten. In juli 2022 kunnen dan al zo’n 60 bestuurders geaccrediteerd zijn. Leden van de VvOB kunnen zich te zijner tijd aanmelden via deze website.