• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Met elkaar naar een toekomstbestendige VvOB

Gepubliceerd op: 28-11-2023

Na bijna vier jaar VvOB hebben we veel bereikt. We hebben een plaats veroverd onder bestuurders in het funderend onderwijs, het ledenaantal neemt wekelijks toe en we staan op professioneel goede voet met samenwerkingspartners binnen en buiten het onderwijs. Het is tijd voor evaluatie: wat hebben we bereikt, waar staan we nu en nog belangrijker: waar willen we naartoe? Om de volgende fase in te gaan heeft het bestuur een aanzet gedaan met de notitie ‘De VvOB accelereert’. Daarover is in de afgelopen ledenvergadering van gedachten gewisseld met de leden, die in ruime meerderheid ondersteuning gaven aan de voorgestelde koers.

Hoofdlijnen van de notitie
Het huidige bestuur bestaat voor een groot deel uit bestuursleden van het eerste uur, die de VvOB in de pioniersfase hebben getrokken. Eén van die pioniers, Willem de Vos, heeft in de afgelopen ALV afscheid genomen als bestuurslid. De tweede, voorzitter Herbert Griffioen, zal op de volgende ALV zijn taken overdragen. Ook een aantal andere bestuursleden zal volgend jaar mogelijk aftreden.

De volgende fase vraagt om nieuwe bestuursleden met een frisse blik die de vereniging verder willen brengen. En om meer structurele ondersteuning. Het huidige bestuur voert de taken nu met minimale ondersteuning uit, naast hun fulltime functies als onderwijsbestuurder. In de toekomstnotitie doet het bestuur voorstellen om tot een professioneler en toekomstbestendiger VvOB te komen. De hoofdlijnen van de notitie zijn:

• Continuïteit en verdere professionalisering van het bestuur
We stellen profielen op voor de verschillende bestuursfuncties en stellen voor om een eventueel beperkt bezoldigd, mogelijk onafhankelijk voorzitter aan te stellen.

• Uitbreiden van de ondersteuning aan het bestuur en de vereniging
We brengen de gewenste administratieve, secretariële, cao-technische, juridische, communicatieve en beleidsmatige ondersteuning in kaart.

• Meer stabiele en continue inzet rond cao-onderhandelingen
We zetten in op uitbreiding van de cao-delegatie en richten een arbeidsvoorwaardencommissie die overlegt met werkgroepen van VTOI-NVTK.

• Meer stabiele en continue inzet rond accreditatie-organisatie
Binnen de VvOB gaan twee bestuursleden zich bezighouden met de portefeuille accreditatie. Voor het aansluiten bij de accreditatie-overleggen stelt het bestuur een beleidsadviseur aan. Als initiatiefnemer van het accreditatiestelsel oriënteert de VvOB zich om in gezamenlijkheid met PO Raad en VO Raad een onafhankelijk accreditatiebureau op te richten.

• Contributieverhoging
Om de noodzakelijke professionalisering door te kunnen voeren, stelt het bestuur een contributieverhoging voor. In 2024 volgt een voorstel voor een verdere, stapsgewijze verhoging vanaf 2025.

 

Reactie van onze leden
Tijdens de ALV heeft het bestuur de notitie voorgelegd aan de leden van de VvOB. De ruim 80 aanwezige leden waren het in overgrote meerderheid eens met de hoofdlijnen van de notitie:

Ook het voorstel om een bezoldigd, mogelijk onafhankelijk voorzitter aan te stellen, kan op bijval rekenen. Van de leden die ‘oneens’ kiezen, geven er meerdere aan dat de voorzitter juist niet (of niet per se) onafhankelijk of bezoldigd zou moeten zijn. Het bestuur neemt deze opmerkingen serieus: als een onbezoldigd voorzitter vanuit het onderwijs gevonden kan worden, is dat ook een goede optie.Verder geven verschillende leden aan het eens te zijn met de lijn van de notitie, met de aantekening dat de VvOB zich bewust moet zijn van haar eigen rol en opdracht. Met andere woorden: waar zijn we wél en níet van, wat is onze publieke waarde? Professionalisering is gewenst, maar graag in goede afstemming met PO Raad en VO Raad. Ook de term ‘lean and mean’ komt geregeld terug in de reacties. Professionalisering moet leiden tot het ontzorgen van bestuursleden en leden; niet tot het optuigen van nieuwe, onnodige lagen in de organisatie. Het bestuur sluit zich hier van harte bij aan.

Contributieverhoging is voor de overgrote meerderheid van de leden een logische en noodzakelijke stap:


Het lidmaatschap van de VvOB is persoonlijk. Een aantal bestuurders betalen het lidmaatschap persoonlijk, in andere gevallen betaalt de onderwijsorganisatie. Tijdens de ALV is de suggestie opgeworpen om de contributie te splitsen in een professionaliseringsdeel (te betalen door de bestuurder zelf, of door de organisatie) en een persoonlijk deel (te betalen door de bestuurder zelf). Deze suggestie neemt het bestuur graag in overweging.

Al met al is het bestuur van de VvOB verheugd met de brede ondersteuning voor de plannen vanuit de leden. We gaan met elkaar aan de slag om te komen tot een nog professioneler, daadkrachtiger en toekomstbestendiger vereniging. Het bestuur doet hiervoor de voorbereidingen, en praat de leden hierover bij in de ALV van 19 april 2024.