• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Start accreditatieorganisatie gepland voor 1 januari 2025

Gepubliceerd op: 04-07-2024

Na de tweede pilot komt de invoering van het accreditatiesysteem voor onderwijsbestuurders snel dichterbij. Na besluitvorming in de ALV’s van de VvOB, PO-Raad en VO-raad is het nu tijd om de accreditatieorganisatie te gaan inrichten. Als alles volgens plan verloopt, kan de organisatie op 1 januari 2025 van start en beginnen de accreditatietrajecten in de eerste helft van 2025. Bestuurslid accreditatie bij de VvOB Arn Bressers: “Dit is een mijlpaal voor de VvOB. Sinds de oprichting in 2020 heeft onze vereniging zich hard gemaakt voor accreditatie van onderwijsbestuurders. Via dit stelsel kunnen bestuurders hun professionele ontwikkeling laten toetsen en laten zien dat zij hun vak goed uitoefenen.”

In 2023 ging de eerste proef van start. In 2024 volgde een tweede pilot. Deze twee pilots leveren belangrijke informatie op, waardoor het proces steeds verder is verbeterd. Projectleider Carla Grootjen werkte in de afgelopen twee jaar samen met kwartiermaker Paul Zevenbergen aan de voorbereidingen van het stelsel. In deze voorbereidende fase lieten 30 onderwijsbestuurders zich bij wijze van proef accrediteren. De 30 deelnemers aan de pilots waren afkomstig uit het hele land. “We hebben er voor gezorgd dat bestuurders van Den Helder tot Sittard en van Rotterdam tot de provincie Drenthe meededen aan de pilots. De schoolorganisaties die zij vertegenwoordigden variëren van groot tot klein.” Daarnaast is er op gelet dat alle denominaties vertegenwoordigd zijn.

 

Draagvlak
De reacties van de geaccrediteerde bestuurders zijn over het algemeen zeer positief. Accreditatie is een intensief proces, maar het levert veel op. Carla: “We hebben hen ook gevraagd om hun ervaringen te delen met andere bestuurders. Op die manier zorgen we ervoor dat zoveel mogelijk bestuurders inzicht krijgen in het proces. Daarmee creëren we draagvlak en zorgen we voor spin-off.”

Goedkeuring van VvOB en raden
Eerder stemden de leden van VvOB, PO-Raad en VO-raad in met het beroepsprofiel, dat ten grondslag ligt aan het accreditatiestelsel. Deze maand legde het VvOB-bestuur twee andere vragen aan de leden voor: goedkeuring van de accreditatiesystematiek en mandaat aan het bestuur voor de inrichting van een accreditatieorganisatie. Het resultaat van de digitale stemming leverde een helder beeld op: van de 166 stemmers waren er 146 voorstanders van de gekozen systematiek. 145 leden stemden voor een mandaat aan het bestuur. Volgens de afspraken binnen de VvOB worden leden die niet stemmen, geacht voor te stemmen. Dit betekent dat er een overgrote meerderheid instemt. “Het bestuur van de VvOB heeft de tegenstemmers gevraagd hun overwegingen met ons te delen”, vertelt Arn Bressers. “Hun respons nemen wij mee naar de stuurgroep accreditatie.”

De VO-raad heeft beide vraagstukken eind mei al voorgelegd en goedkeuring en mandaat verkregen. Bij de PO Raad is er ingestemd met de accreditatiesystematiek. Daarnaast is binnen de PO Raad ingestemd met het verkennen van de oprichting van de accreditatieorganisatie. Welke stappen er binnen het mandaat gezet worden, wordt afgestemd met de leden die zitting hebben in de ontwikkelgroep. De accreditatieorganisatie wordt bij de PO Raad opnieuw in stemming gebracht tijdens de ALV in het najaar.

In de stuurgroep accreditatie bespreekt het bestuur van de VvOB dit najaar de wens om bestuurders van samenwerkingsverbanden mee te laten doen aan de accreditatie. De VvOB is immers ook de belangenvereniging voor deze bestuurders. Daarnaast ligt het vraagstuk op tafel hoe om te gaan met interim-bestuurders en aankomende of startende bestuurders.

Accreditatieorganisatie
De afgelopen tijd is onderzocht hoe een onafhankelijke accreditatieorganisatie eruit kan zien. Samen met de raden gaf het bestuur van de VvOB hiervoor opdracht aan bureau Berenschot. Inmiddels heeft Berenschot hierover een adviesrapport opgeleverd. Daarbij was de onafhankelijkheid van de accreditatieorganisatie een belangrijk aandachtspunt. Berenschot onderzocht daarom de juridische basis van verschillende organisatievormen. In de komende weken zullen VvOB, PO-Raad en VO-raad samen een vervolg geven aan de businesscase en bijbehorende besluiten nemen.

Daarna is het tijd voor de volgende stap. Arn: “Het is de bedoeling om na de zomervakantie een kwartiermaker aan te stellen en de implementatie van het stelsel tot januari vorm te geven.” Vertrouwelijkheid is daarbij een belangrijke voorwaarde. Een geschikte plek voor het voeren van gesprekken is bijvoorbeeld van belang, zegt Carla. “Je moet een optimaal vertrouwelijke omgeving creëren voor bestuurders om dit proces te kunnen doorlopen.”