• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Tekst Cao Bestuurders Funderend Onderwijs 2023

Gepubliceerd op: 10-01-2024

De volledige tekst van de Cao Bestuurders Funderend Onderwijs 2023 is heden gepubliceerd op onze website. De tekst vindt u hier.
De belangrijkste wijzigingen in de cao-tekst zijn, naast de algemene verhoging van 3,2% en de looptijd van 1 maart 2023 tot 1 maart 2024, de technische aanpassingen van het overgangsrecht. Een overgangsrecht waarmee bedoeld is, en zo ook is opgenomen in de cao, aan te sluiten bij de tekst en toelichting van de WNT. Dat resulteert in:
• verduidelijking van het overgangsrecht en deels een reparatie voor bestuurders die per 1 januari 2022 onder het overgangsrecht zijn komen te vallen;
• creëren van overgangsrecht voor beloningsafspraken gemaakt tussen bestuurders en hun werkgevers in de periode voorafgaande aan de totstandkoming van de cao; en
• creëren van overgangsrecht voor de bestuurders die door indeling in een lagere WNT-klasse ook in een lagere salarisschaal van de cao komen te vallen.
Hierna worden enkele onderdelen van het overgangsrecht toegelicht die mogelijk tot een nabetaling kunnen leiden.
1) Overgangsrecht voor bestuurders die door introductie van de Cao Bestuurders Funderend Onderwijs 2022 per 1 januari 2022 onder het overgangsrecht zijn komen te vallen
De salarissen van bestuurders die door integratie van de Cao Bestuurders PO en Cao Bestuurders VO in Cao Bestuurders Funderend Onderwijs 2022 onder het overgangsrecht zijn komen te vallen kunnen in de eerste 4 jaren van het overgangsrecht - de zogenoemde behoudfase – worden geïndexeerd. Waar de artikelen in de cao-tekst van 2022 in onderlinge samenhang niet congrueren, is dat nu opgelost met het nieuwe artikel 8 lid 5.
Dit kan met zich meebrengen dat enkele bestuurders alsnog de (volledige) indexering van 3,2% kunnen genieten over de periode 1 maart 2023 tot en met 31 december 2023.
2) Beloningsafspraken in de periode 1 januari 2022 tot 9 november 2022
Het onderhandelingsakkoord is in het najaar van 2022 aan de leden van beide cao-partijen ter goedkeuring voorgelegd. De precieze uitwerking van de integratie van de twee cao’s was daarvoor niet bekend, terwijl wel in bepaalde gevallen beloningsafspraken zijn overgekomen tussen werkgever en werknemer bij bestaande en nieuwe dienstverbanden. Met het nieuwe artikel 8 lid 2 wordt ook voor deze gevallen overgangsrecht gecreëerd. Hierbij is gekozen voor een objectieve datum, namelijk die van de Kennisgeving van Ontvangst (KVO) van de aanmelding van de cao bij SZW.
3) Overgangsrecht bij indeling in een lagere WNT-klasse en daarmee een lager salarisschaal na 2022
Een bestuurder kan na 2022 door krimp in een lagere WNT-klasse (zijn) komen te vallen en daarmee ook in een lagere salarisschaal van de cao. In het nieuwe artikel 8 lid 3 is het overgangsrecht voor deze gevallen geregeld.

Een nabetaling mag in geen geval leiden tot overschrijding van het voor de bestuurder geldende maximum van de WNT-klasse.