• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Ontwikkelingsgerichte accreditatie van bestuurders: wat vinden onze leden?

Gepubliceerd op: 28-11-2023

Tijdens onze ALV hebben we met de leden gesproken over het accreditatiestelsel voor onderwijsbestuurders en het bijbehorende beroepsprofiel. In de notitie ‘De VvOB accelereert’ heeft het bestuur een voorstel gedaan voor de organisatie van het accreditatiestelsel. De accreditatie is hierin nadrukkelijk ontwikkelingsgericht: deze draagt systematisch bij aan de professionele ontwikkeling van bestuurders. En daarmee dus aan de kwaliteit van (passend) onderwijs en kinderopvang. Onze leden spraken zich door te stemmen uit over dit onderwerp en zijn het in meerderheid eens met de voorstellen van het bestuur.

Een ruime meerderheid van de leden schaarde zich tijdens de ALV achter de lijn die het bestuur schetste. In die lijn richt de VvOB samen met PO Raad en VO Raad een accreditatiebureau op. Leden die ‘oneens’ stemden geven aan dat zij vinden dat VvOB, PO Raad en VO Raad het accreditatiebureau in gezamenlijkheid moeten aansturen.

Eveneens een flinke meerderheid vindt het vormgeven van een accreditatie-organisatie een verantwoordelijkheid van de VvOB:

Op de vraag of accreditatie in de wet moet worden verankerd, zijn de leden opvallend eensgezind. Van de 79 reacties zijn er twee uitgesproken positief en is er één neutraal. De overige 76 reacties komen neer op een duidelijke ‘nee’.

Beroepsprofiel voor bestuurders

De VvOB heeft in samenwerking met de PO Raad en de VO Raad een concept-beroepsprofiel voor bestuurders in het funderend onderwijs opgesteld. Dit profiel is een vervolg op de zes professionaliseringsthema’s en de vijf professionele normen uit het document ‘Onderwijsbestuurder, een uitdagende professie’ uit 2019.

lees hier het beroepsprofiel


Het grootste deel van de leden geeft aan dat het profiel aan de verwachtingen voldoet:

Op de vraag of er op de ALV van de VvOB moet worden gestemd over het beroepsprofiel, is het antwoord overwegend ‘ja’.