• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Informatie over nieuwe cao 2023: stand van zaken

Gepubliceerd op: 19-04-2023

De looptijd van Cao Bestuurders Funderend Onderwijs 2022 is op 28 februari 2023 verstreken. In het nieuwsbericht over het rapport ‘Verkenning Eén cao funderend onderwijs inclusief bestuurders’ hebt u kennis kunnen nemen van de afspraken die VTOI-NVTK en VvOB met sociale partners hebben gemaakt om verkeerde beeldvorming rondom arbeidsvoorwaarden van bestuurders te voorkomen (kader hieronder). Onder sociale partners dient in deze te worden verstaan alle werkgevers- en werknemersorganisaties in het funderend onderwijs die bij het verkennend onderzoek naar één cao funderend onderwijs waren betrokken.

1)      Dat er meer transparantie zal komen over cao-afspraken en -ontwikkelingen van zowel bestuurders als overig personeel in het funderend onderwijs.

2)      Dat de procentuele contractloonstijging van bestuurders in de pas zal lopen en dat er geen ongerechtvaardigde verschillen in arbeidsvoorwaarden zullen ontstaan ten opzichte van die van het overige personeel met ingang van volgende cao-onderhandelingen.

Nu het rapport door de minister van OCW aan de Tweede Kamer is aangeboden en openbaar is geworden, kunnen cao-partijen informatie verstrekken over de stand van zaken voor de volgende Cao Bestuurders Funderend Onderwijs.

Op 10 februari 2023 heeft een eerste cao-overleg plaatsgevonden, waarin cao-partijen zich over de vraag hebben gebogen wat de gemaakte afspraken precies betekenen voor het proces naar een volgende cao voor bestuurders in het funderend onderwijs.

  • Cao-partijen hebben geconcludeerd dat voor het in de pas laten lopen van de procentuele contractloonstijging van bestuurders met die van het overige personeel noodzakelijk is dat cao-partijen bekend zijn met de door de minister van OCW te bepalen maximaal beschikbare loonruimte. Dat pleegt de minister in de maand mei in de zogenoemde ruimtebrief bekend te maken.
  • Voorts moeten de sociale partners vorm gaan geven aan het afstemmingstraject dat nodig is voor meer transparantie over cao-afspraken. Dit geldt ook voor het niet laten ontstaan van ongerechtvaardigde verschillen in arbeidsvoorwaarden van bestuurders ten opzichte van die van het overige personeel.

Na het al geplande cao-overleg van begin juni aanstaande zullen cao-partijen u nader informeren over de uitkomsten van dat overleg. Totdat er een nieuwe cao is voor bestuurders in het funderend onderwijs blijft de huidige cao van kracht.