• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Nieuwe cao voor onderwijsbestuurders

Gepubliceerd op: 11-12-2020

Het bestuur van de VvOB is zeer tevreden over het resultaat dat is bereikt in de onderhandelingen over een nieuwe cao voor bestuurders in het PO en VO. Een zeer ruime meerderheid van de leden (96%) heeft ingestemd met de nieuwe cao, bij een respons van bijna 50%. Voor dit jaar werken PO en VO elk nog met een eigen cao. We verwachten dat we in 2021 een gezamenlijke cao kunnen afsluiten.

In de nieuwe cao is afgesproken dat de salarissen voor onderwijsbestuurders per 1 januari 2020 verhoogd worden met 3,4%. Ook is afgesproken dat er in oktober 2020 een eenmalige uitkering van € 4.000 wordt verstrekt, naar rato van diensttijd en werktijdfactor. Deze uitkering is bedoeld als vergoeding voor het feit dat de salarissen in de periode 2015-2020 niet meegegroeid zijn met de indexering van de WNT. Voor beide afspraken geldt dat de WNT-norm voor de OCW-sectoren hierdoor niet mag worden overschreden.

Raad van Toezicht
Van een aantal leden ontvingen wij het bericht dat hun raad van toezicht geen uitvoering wil geven aan (een deel van) de in de nieuwe cao voor bestuurders gemaakt afspraken. Daarbij werd als argument gegeven dat deze cao (nog) niet algemeen verbindend verklaard is of nog niet is aangemeld bij SZW. Dit argument gaat alleen op als de desbetreffende raad van toezicht geen lid is van de VTOI-NVTK, een van de cao-partijen. Voor leden van de cao-partijen geldt namelijk artikel 9 van de wet op de collectieve arbeidsovereenkomst. Dit artikel luidt als volgt:

  1. Allen, die tijdens den duur der collectieve arbeidsovereenkomst, te rekenen van het tijdstip waarop zijn is aangegaan, lid zijn of worden eener vereeniging, welke de overeenkomst heeft aangegaan, en bij de overeenkomst zijn betrokken, zijn door die overeenkomst gebonden.
  2. Zij zijn tegenover elk der partijen bij de collectieve arbeidsovereenkomst gehouden al datgene, wat te hunnen aanzien bij die overeenkomst is bepaald, te goeder trouw ten uitvoer te brengen, als hadden zij zelve zich daartoe verbonden.

Een raad van toezicht die lid is van de VTOI-NVTK is verplicht conform deze wettelijke bepaling uitvoering te geven aan de in de cao gemaakte afspraken.

Inmiddels hebben de cao-partijen besloten de onlangs afgesloten cao’s voor Bestuurders PO en VO ongewijzigd te verlengen tot 1 april 2021. Leden hebben daar een e-mailbericht over ontvangen.