• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Leden stemmen in met nieuw cao-akkoord

Gepubliceerd op: 13-10-2023

Een overgrote meerderheid van de VvOB-leden heeft ingestemd met het bereikte cao-onderhandelaarsakkoord over een nieuwe cao Bestuurders Funderend Onderwijs. Dat is het resultaat van de gehouden ledenraadpleging. Twaalf leden zijn niet akkoord gegaan. De overige leden, zo’n 97%, zijn positief over wat de cao-delegatie heeft bereikt. Leden die tegen stemden geven in meerderheid aan dat zij dit doen vanwege het feit dat de loonstijging minder is dan die in het onlangs bereikte cao-akkoord voor het overig personeel in het PO en VO. Zij hebben hierop een toelichting ontvangen, die wij in het vervolg van dit bericht met alle leden delen.

De ruimte die wij voor de bestuurders hebben om het salaris te verhogen is de jaarlijkse indexering van de WNT. De bestuurders zijn immers gebonden aan de WNT-normen. Voor 2023 was het WNT-indexeringspercentage 2,9%. Wij hebben in onze onderhandelingen daar nog iets bovenop kunnen doen. Daarnaast is het van belang te kijken naar het verschil in looptijd tussen de bestuurders-cao en die voor het overig personeel in het PO en VO. De bestuurders krijgen hun salarisverhoging al per 1 maart 2023, het overig personeel pas vanaf 1 juli 2023. Onze cao loopt tot 1 maart 2024, die van het overig personeel tot 1 oktober 2024. Wij zullen dus voor de bestuurders in het PO en VO weer per 1 maart 2024 een salarisverhoging gaan uitonderhandelen. En daarbij zal het uitgangspunt van de VvOB zijn het WNT-indexeringspercentage voor 2024 van 4,2%.

Het bestuur is heel content met de inbreng van twee niet-bestuursleden in de cao-delegatie, Pien Verwilligen en Herbert de Bruijne, allebei ervaren in het arbeidsvoorwaardenoverleg binnen de PO-raad. Wij willen echter het draagvlak voor onze cao-inzet en de betrokkenheid van de leden bij het cao-proces vergroten door een arbeidsvoorwaardencommissie in het leven te roepen. Op de komende ALV willen we de leden daarover raadplegen.

Het wachten is nog op de uitkomst van de ledenraadpleging bij de VTOI-NVTK. Die is officieel half oktober bekend. Informeel weten wij dat ook daar naar verwachting een meerderheid zal gaan instemmen. Daarna zullen tekst en toelichting worden opgesteld. We hopen dit rond half november gereed te hebben. Daarna zal hierover een bericht op de website worden geplaatst en met de leden worden gedeeld.