• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Kwartiermakers bereiden start accreditatiestelsel voor

Gepubliceerd op: 21-04-2023

De zorgsector werkt al zo’n zes jaar met een goed werkend accreditatiestelsel voor bestuurders. Naar dat systeem kijken Carla Grootjen en Paul Zevenbergen dan ook nadrukkelijk, als zij als kwartiermakers namens de VvOB voorbereidingen treffen voor de invoer van een accreditatiestelsel voor onderwijsbestuurders. In een ontwikkelgroep (met betrokkenen vanuit VvOB, PO-Raad, VO-Raad én experts van daarbuiten) werken zij momenteel uit hoe het accreditatiestelsel eruit moet zien. In dit artikel lees je hoe zij het proces aanpakken. In het tweede artikel in deze nieuwsbrief stellen Carla en Paul zich voor.

Tijdspad
Carla en Paul zijn druk bezig met een eerste ontwerp voor het beroepsprofiel en een accreditatiesystematiek. Ze hebben een groep wetenschappers bereid gevonden mee te denken. Verder bespreken ze het eerste ontwerp met onderwijsbestuurders en raadplegen ze critici van accreditatie voor bestuurders. Dit alles leidt tot een conceptberoepsprofiel met bijbehorend accreditatiesysteem, dat door de leden van de VvOB en de PO- en VO-Raad wordt besproken. Hiermee wordt de basis gelegd voor een pilotfase, waarna uiteindelijk het woord is aan de ledenvergaderingen, in het najaar van dit jaar. Tijdens de ALV van de VvOB op 14 april gaven ze een presentatie aan de leden.

 

Focus op ontwikkeling
De VvOB kijkt vooral naar ontwikkelingsgerichtheid. “Met dit stelsel willen we dat bestuurders kunnen vaststellen in hoeverre zij zich ontwikkelen. Dat is het doel van VvOB, PO-Raad en VO-Raad”, aldus Paul. Op hoofdlijnen moet het accreditatiestelsel daarom gebaseerd zijn op drie standaarden: ‘professionele ontwikkeling’, ‘reflectie’, en ‘reflectie omzetten in gedrag’.

 

Voor het beroepsprofiel maken we tot nu toe gebruik van de zes professionaliseringsthema’s die in 2017 zijn vastgesteld door VvOB, PO-Raad en VO-Raad. Het gaat om de thema’s Boegbeeld en hoofd, Maatschappelijke verantwoordelijkheid en maatschappelijke opdracht, Strategische visie en planning, Leiderschap, Verantwoordelijkheid en rekenschap, Persoonlijke professionaliteit. Paul: “De vraag of deze nog passend zijn, of dat een update wenselijk is, zullen we de komende tijd met de ontwikkelgroep bespreken.”

 

De kwartiermakers denken er zelf over de zes thema’s samen te vatten in drie hoofdlijnen: persoonlijke kwaliteiten, bestuurlijke kwaliteiten en leiderschapskwaliteiten. Carla: “Persoonlijke kwaliteiten bestaan uit diverse vaardigheden: kennisinhoudelijke en cognitieve vaardigheden, sociale en communicatieve, ethische en zingevende vaardigheden, en integer handelen.” Bij bestuurlijke kwaliteiten denken de kwartiermakers aan zaken als hoe je de taak ‘boegbeeld en hoofd’ vormgeeft, hoe je je maatschappelijke verantwoordelijkheid en je maatschappelijke opdracht uitvoert en hoe je verantwoordelijkheid en rekenschap aflegt. “Leiderschapskwaliteiten zijn visiegericht werken, het ontwikkelen van medewerkers en organisatie en leiding geven aan de kwaliteit van het onderwijs”, aldus Carla. “Voor elk element uit het beroepsprofiel zouden de drie standaarden ‘professionele ontwikkeling’, ‘reflectie’, en ‘reflectie omzetten in gedrag’ bevraagd moeten worden. Bijvoorbeeld: in welke mate reflecteert de bestuurder op het element ‘visiegericht werken’?”

 

Afwegingen voor accreditatie
De ontwikkelgroep heeft de nodige afwegingen te maken over het accreditatiesysteem en de hantering ervan. Bijvoorbeeld: streven we naar één systeem voor de hele range van onderwijsbesturen (hoe groot of klein ook) of brengen we daarin differentiatie aan? Nemen we opleidingsvereisten mee? Wat is de relatie tussen het accreditatiestelsel en de werkgeversfunctie van de raad van toezicht? Wie wil meedenken is van harte welkom inbreng te mailen naar rpzevenbergen@icloud.com, info@carlagrootjen.nl of naar bestuur@vvob.nl.