• darkblurbg
 • darkblurbg
 • darkblurbg

Verslag overleg nieuwe cao

Gepubliceerd op: 17-06-2020

Op 8 april 2020 heeft een eerste overleg plaatsgevonden over de nieuwe bestuurderscao voor bestuurders in het PO en VO. Lees hieronder het korte verslag dat daarvan door beide partijen is gemaakt.

Kort verslag cao-overleg d.d. 8 april 2020

In een bijzonder, maar constructief cao-overleg hebben partijen (OBV, BvPO en VTOI-NVTK) op 8 april 2020 met elkaar gesproken over de nieuwe cao Bestuurders PO en VO. Bijzonder omdat door het coronavirus het fysiek bij elkaar komen niet mogelijk was en we derhalve via een videoconference  moesten vergaderen. En dat gegeven heeft gemaakt dat we niet inhoudelijk over de arbeidsvoorwaarden hebben gesproken.  Wel hebben we een aantal uitgangspunten met elkaar gedeeld en hebben we procesafspraken gemaakt.

De gezamenlijk overeengekomen uitgangspunten zijn:

 1. Omdat sinds 19 maart 2020 er een nieuwe bestuurdersvereniging bestaat (VvOB) waarin de OBV en de BvPO zijn opgegaan, mogen ze gezien en behandeld worden als één vereniging en zullen ze ook met één mond praten;
 2. We streven naar één cao voor bestuurders in het funderend onderwijs;
 3. Deze cao voor bestuurders in het funderend onderwijs gaat uit van gedeeld eigenaarschap m.b.t. goed bestuur. Gezamenlijk willen we inhoud geven aan:
 • goed werkgeverschap
 • het goede gesprek (bijvoorbeeld remuneratie, loopbaanbeleid, persoonlijke ontwikkeling);
 1. Eén cao betekent het omvormen van twee loongebouwen naar één nieuw loongebouw;
 2. Eén cao betekent dat de huidige twee bovenwettelijke werkloosheidsuitkeringen omgevormd moeten worden naar één nieuwe, eigentijdse regeling. Uitgangspunt daarbij is de huidige regeling in de cao Bestuurders VO.
 3. De (in het VO ) opgenomen arbeidsduur van 1800 uur levert onduidelijkheid op. Dit moeten we helderder formuleren. Deze arbeidsduur is het uitgangspunt voor de nieuwe cao Bestuurders PO en VO.
 4. De mogelijke invoering van een “soort van vakbondstientje” zal onderwerp van het verdere overleg zijn.

De gezamenlijk overeengekomen procesafspraken zijn:

 1. Ter voorbereiding op het formele overleg eind juni zullen er drie werkgroepen geïnstalleerd worden. Te weten:
 • Werkgroep gedeeld eigenaarschap m.b.t. goed bestuur (professionalisering);
 • Werkgroep één loongebouw;
 • Werkgroep bovenwettelijke werkloosheidsregeling.
 1. VTOI-NVTK en BvPO/OBV dragen elk 2 á 3 kandidaten voor die, op basis van inhoud en kennis van de materie, in consensus met een door de werkgroep gedragen voorstel naar de onderhandelingstafel zullen komen. Deze voorstellen zijn uiterlijk begin juni gereed.
 2. Het streven is om eind juni als onderhandelingsdelegatie met de drie gedane voorstellen het cao-overleg voort te zetten.

VvOB en VTOI-NVTK